REKRUTACJA

Informacje ogólne o rekrutacji 2019/2020

red. Dorota Jakubczyk

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia znajdują się na stronie:

https://w.prz.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2019-2020

 

INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH

NOWOŚĆ!

Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne, profil praktyczny (plan studiów)

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek inżynieria i analiza danych pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

Kierunek studiów

Przedmioty

Wagi – poziom

Podstawowy

Rozszerzony

inżynieria medyczna 

1) język polski

1

2

2) język obcy nowożytny

1

2

3) matematyka

1,3

4

4) informatyka lub
fizyka i astronomia/fizyka

1,3

4


 

INŻYNIERIA MEDYCZNA

Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne, profil praktyczny (plan studiów)

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek inżynieria medyczna pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

Kierunek studiów

Przedmioty

Wagi – poziom

Podstawowy

Rozszerzony

inżynieria medyczna 

1) język polski

1

2

2) język obcy nowożytny

1

2

3) matematyka

1,3

4

4) informatyka lub
fizyka i astronomia/fizyka

1,3

4


 

MATEMATYKA

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne, profil ogólnoakademicki (plan studiów)

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek matematyka pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

Kierunek studiów

Przedmioty

Wagi – poziom

Podstawowy

Rozszerzony

matematyka 

1) język polski

1

2

2) język obcy nowożytny

1

2

3) matematyka

1,3

4

4) informatyka lub
fizyka i astronomia/fizyka

1,3

4


 

MATEMATYKA

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne, profil ogólnoakademicki (plan studiów)

Przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek matematyka następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.  

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę: 1) wynik egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka; 2) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Przystąpienie do egzaminu sprawdzającego jest obowiązkowe zarówno dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej kierunku matematyka, jak i dla absolwenta Politechniki Rzeszowskiej innego kierunku oraz absolwenta innej szkoły wyższej. Kandydat będący absolwentem kierunku matematyka Politechniki Rzeszowskiej, który na studiach pierwszego stopnia przystąpił do egzaminu dyplomowego w formie pisemnej, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest zwolniony z egzaminu sprawdzającego, a uzyskany przez niego wynik egzaminu dyplomowego będzie brany pod uwagę jako ocena z egzamin sprawdzającego.   Absolwenci kierunku matematyka studiów pierwszego stopnia innych szkół wyższych na których egzamin dyplomowy odbywa się w formie pisemnej są zwolnieni z egzaminu sprawdzającego o ile zakres, treść i forma tego egzaminu odpowiada zakresowi, treści i formie egzaminu dyplomowego na kierunku matematyka Politechniki Rzeszowskiej. 

Jeżeli kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku matematyka ukończył inny kierunek studiów pierwszego stopnia obowiązkowo musi przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów na kierunku matematyka. 

Na podstawie wyniku egzaminu sprawdzającego odbytego w danym roku akademickim kandydat może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia w tym samym lub następnym roku akademickim. 

Zakres egzaminu sprawdzającego, zatwierdzony przez Radę Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej, obejmuje zestaw zagadnień sprawdzających kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka. 

Szczegółowy zakres zagadnień dotyczący egzaminu sprawdzającego zostanie podany do wiadomości kandydatów, co najmniej na trzy miesiące przed terminem rekrutacji na studia drugiego stopnia (do końca marca danego roku).

Zakres, treść i forma egzaminu sprawdzającego odpowiada zakresowi, treści i formie egzaminu dyplomowego na studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka Politechniki Rzeszowskiej. 

Kandydat może ponownie przystąpić do egzaminu sprawdzającego w kolejnym terminie,  po ponownym zarejestrowaniu się.

Termin przeprowadzenia egzaminu ustala Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej, co najmniej na jeden miesiąc przed terminem egzaminu i podaje do wiadomości kandydatów. Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego w dwóch terminach.

Wynik egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka oraz ocenę na dyplomie ukończonych studiów wyższych przelicza się na punkty przez odpowiednie wagi.

Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej jest wskaźnik rekrutacji R, obliczony według wzoru:

R = 1 x E + 3 x O,

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: E - ocena z egzaminu sprawdzającego; O - ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych (przeliczana na punkty, w zależności od skali ocen obowiązującej w ukończonej szkole wyższej).

Ocena na dyplomie (O) jest przeliczana na punkty przez odpowiednią wagę, ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej, według poniższego zestawienia:

  1. gdy najwyższą ocena w skali ocen jest ocena 5 – waga 1,0;
  2. gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5,5 – waga 5/5,5;
  3. gdy najwyższą ocena w skali ocen jest ocena 6 – waga 5/6.

Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka, odbywa się zgodnie  z „Regulaminem przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego”, uchwalonego przez Radę Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.  

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję