Inżynieria medyczna

Opis kierunku

red. Andrzej Bąk

INŻYNIERIA MEDYCZNA

Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek inżynieria medyczna pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka lub fizyka i astronomia. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego w części pisemnej (w przypadku „matury 2002” – w części zewnętrznej), zgodnie z poniższą tabelką:

Kierunek studiów
Przedmioty
Wagi – poziom
Podstawowy
Rozszerzony
inżynieria medyczna 
1) język polski 1 2
2) język obcy nowożytny
1
2
3) matematyka
1
4
4) informatyka lub fizyka i astronomia
1
4

Planowane jest również uruchomienie studiów II stopnia

 

Inżynieria medyczna jest kierunkiem studiów łączącym w sobie wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej. Studia te stanowią uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny naukowe związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

Wiedza i umiejętności absolwentów:

 • bezpieczna i skuteczna obsługa wysoce zinformatyzowanej aparatury medycznej,
 • codzienny nadzór techniczny nad aparaturą medyczną,
 • wiedza i umiejętności z zakresu technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem,
 • wiedza i umiejętności z zakresu najnowocześniejszych trendów rozwojowych techniki medycznej, w tym komputerowego modelowania struktur anatomicznych,
 • umiejętność samokształcenia się, wzbogacania swojej wiedzy związane z nieustannym postępem naukowym i technicznym,
 • wiedza inżynierska z zakresu przedmiotów technicznych, w tym elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, materiałoznawstwa i miernictwa,
 • znajomość podstawowych pojęć i technik medycznych,
 • dobre przygotowanie z zakresu nauk ścisłych,
 • umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, gdyż to pozwala rozumieć ograniczenia stosowanych metod badawczych, pomiarowych, diagnostycznych, a także właściwie ocenić uzyskane wyniki.
 
Wybrane możliwości zatrudnienia absolwentów:
 • przedsiębiorstwa produkcyjne aparatury medycznej,
 • firmy komputerowe zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę,
 • placówki służby zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym instytucje umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach,
 • instytucje badawczo-rozwojowe.

Plan studiów znajduje się na stronie: Idź do planów studiów...

Oferujemy wysoki procent przedmiotów do wyboru (prawie 40% przewidzianych planem studiów):

 • Wstęp do baz danych/Systemy przechowywania i archiwizacji danych
 • Wprowadzenie do systemu LaTex/Wstęp do programowania
 • Narzędzia wspomagania obliczeń inżynierskich/Technologia informacyjna
 • Grafika komputerowa/Modelowanie komputerowe
 • Podstawy akustyki i ochrona słuchu/Podstawy akustyki i protezowanie słuchu
 • Podstawy chirurgii/Podstawy ortopedii
 • Technologie materiałowe w technice/Technologie materiałowe w medycynie
 • Podstawy biomechaniki z elementami CAD/MES/Metody numeryczne w biomechanice
 • Podstawy kardiologii/Podstawy neurologii
 • Systemy kontrolno-pomiarowe/Elementy statystyki i opracowanie danych pomiarowych
 • Laboratorium: optyka geometryczna i falowa/Laboratorium: Elektromagnetyzm
 • Metrologia medyczna/Metrologia współrzędnościowa
 • Podstawy diagnostyki technicznej/Podstawy diagnostyki medycznej
 • Komputerowe modelowanie struktur anatomicznych/Modelowanie 3D-CAD implantów
 • Elementy fizyki jądrowej, ochrona radiologiczna/Promieniowanie w medycynie
 • Kriogenika/Fizyka ośrodków ciągłych
 
Opisy wybranych przedmiotów:
 
Moduł: Biomateriały

Przedmiot dotyczy tradycyjnych i nowoczesnych materiałów stosowanych w medycynie oraz podstawowych problemów inżynierii biomateriałowej.

Przeprowadzona jest klasyfikacja materiałów biologicznych oraz podane definicje i charakterystyki głównych grup biomateriałów (biomateriały metaliczne, tworzywa bioceramiczne, tworzywa sztuczne, materiały biopolimerowe i ich kompozyty oraz nanomateriały).

Rozpatrzone są takie aspekty jak  biofunkcjonalność, biozgodność, toksyczność, antybakteryjność i biodegradowalność biomateriałów. Omówione są zastosowania biomateriałów: w rekonstrukcji tkanek, do kontrolowanego uwalniania leków i przenoszenia leków, do wytwarzania sprzętu i elementów aparatury medycznej oraz protez, implantów, opatrunków, itp. Podkreślona jest rola i znaczenie biomateriałów w różnych aspektach życia współczesnych społeczeństw.

 

Moduł do wyboru: Podstawy akustyki i ochrona słuchu/Podstawy akustyki i protezowanie słuchu

Wykład obejmuje zagadnienia związane z powstawaniem, propagacją , oddziaływaniem fal mechanicznych, oraz wpływem tych fal na organizm ludzki. Do działów akustyki należą między innymi: akustyka fizyczna, akustyka słuchu, akustyka foniczna, obejmująca zakres częstotliwości słyszalnych przez człowieka od 20 Hz do 20–22 kHz, oraz wibroakustyka (hałas, drgania) i akustyka biomedyczna. Hałas w medycynie to wszelkiego rodzaju dźwięki szkodliwe dla zdrowia  człowieka, ze względu na możliwość uszkodzenia jego narządu słuchu jak również niekorzystnego wpływu na jego psychikę. Utrata słuchu spowodowana narażeniem na hałas w miejscu pracy jest jedną z ważniejszych chorób zawodowych. W wykładzie prezentowany jest kompleksowy program profilaktyczny ochrony słuchu w miejscu pracy oraz informacje jak współczesna technika daje nam możliwość protezowania słuchu aparatem słuchowym.

 

Moduł do wyboru: Podstawy biomechaniki z elementami CAD/MES/Metody numeryczne w biomechanice

Zapoznanie studentów z elementami mechaniki ciała ludzkiego, w tym zagadnień dotyczących normalnych i patologicznych zjawisk ruchu oraz zrozumienia modeli różnych ruchów człowieka.

Przedmiot metody numeryczne w biomechanice pozwoli na uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności pozwalających na praktyczne zastosowanie MES do analizy stanu odkształceń i naprężeń w elementach konstrukcyjnych (implantach) i elementach układu kostnego. Pozwoli to na zdobycie wiedzy o możliwościach jakie dają one w procesie rekonstrukcji np. ubytków kostnych.

 

Moduł: Komputerowe modelowanie struktur anatomicznych

Przedmiot swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z metodyką opracowania modeli anatomicznych przy użyciu systemów wspomaganych komputerowo. Podstawą do wykonania modelu 3D-CAD struktury anatomicznej jest obraz uzyskany z tomografii komputerowej. Obróbka danych numerycznych z tomografii komputerowej pozwala na ich import do programu 3D-CAD. Możliwe jest na tej podstawie opracowanie modelu numerycznego 3D struktury anatomicznej. Model może być stosowany do planowania operacji, edukacji medycznej czy wykonania modelu fizycznego.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję