Regulamin organizacji praktyk zawodowych

na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 54/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zasad organizacji praktyk zawodowych dla studentów Politechniki Rzeszowskiej Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej określa następujące zasady organizacji praktyk zawodowych dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej:

 

Informacje ogólne

1. Student jest zobowiązany do odbycia praktyki w wymiarze, formie i na zasadach określonych w programie studiów.

 • Zgodnie z planem studiów studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku matematyka mają obowiązek odbyć trzytygodniową praktykę zawodową (zaliczenie praktyki w piątym semestrze).
 • cykl kształcenia 2017/2018: Zgodnie z planem studiów studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria medyczna (profil ogólnoakademicki) mają obowiązek odbyć czterotygodniową praktykę zawodową (zaliczenie praktyki w siódmym semestrze).
 • cykl kształcenia 2018/2019: Zgodnie z planem studiów studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria medyczna (profil praktyczny) mają obowiązek odbyć:

czterotygodniową praktykę zawodową (zaliczenie praktyki w czwartym semestrze)

oraz

dziewięciotygodniową praktykę zawodową (zaliczenie praktyki w siódmym semestrze).

 • od cyklu kształcenia 2019/2020: Zgodnie z planem studiów studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria medyczna (profil praktyczny) mają obowiązek odbyć 24-tygodniową praktykę zawodową (zaliczenie praktyki w siódmym semestrze).
 • od cyklu kształcenia 2019/2020: Zgodnie z planem studiów studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria i analiza danych (profil praktyczny) mają obowiązek odbyć 24-tygodniową praktykę zawodową (zaliczenie praktyki w siódmym semestrze).

2. Praktyki zawodowe dla studiów o profilu ogólnoakademickim powinny odbywać się w miesiącach wakacyjnych lub w trakcie trwania roku akademickiego, o ile ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć. Dziekan, na prośbę studenta, może wyrazić zgodę na odbywanie praktyki w trakcie trwania roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych). Nie jest to jednak podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach, ani też nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczania zajęć objętych planem studiów.

3. Praktyki zawodowe dla studentów studiów o profilu praktycznym powinny odbywać się w miesiącach wakacyjnych lub w trakcie trwania roku akademickiego (jeżeli to wynika z programu studiów).

4. Studenci mogą odbywać także praktyki nieobowiązkowe, nieujęte w obowiązującym dla danego kierunku programie studiów.

5. Obowiązki studenta określa § 6 Zarządzenia Nr 54/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zasad organizacji praktyk zawodowych dla studentów Politechniki Rzeszowskiej.

 

Cel praktyk

1. Praktyki zawodowe mają na celu w szczególności umożliwić studentom:

 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów,
 • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania lub wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością,
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych.

 

Organizacja praktyk

1. Studenci odbywają praktykę na podstawie zawartej przed rozpoczęciem praktyki trójstronnej umowy pomiędzy Politechniką Rzeszowską (reprezentowaną przez Wydziałowego Kierownika Praktyk WMiFS), organizatorem praktyki (zakładem pracy) oraz studentem. Umowa ta zawierana jest przez Wydziałowego Kierownika Praktyk z powiadomieniem Dziekana – na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora.

2. Student sam wybiera miejsce praktyki uwzględniając swoje plany na przyszłość, miejsce stałego zamieszkania oraz inne istotne dla niego okoliczności. Profil działalności wybranej przez studenta firmy (zakładu pracy) powinien umożliwiać zrealizowanie wskazanych w § 2 celów praktyki. Po dokonaniu wyboru miejsca i ustaleniu terminu praktyki, student składa Wydziałowemu Kierownikowi Praktyk konieczne do zawarcia umowy z Uczelnią oświadczenie o zgodzie na przekazanie danych niezbędnych do ubezpieczenia oraz informacje o organizatorze i uzgodnionym terminie praktyki.

 

Zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki

1. Zgodnie z Uchwała Nr 68/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki Dziekan może zwolnić studenta w całości lub w części z obowiązku odbycia praktyki przewidzianej w planach studiów dla danego kierunku w przypadku gdy student:

 • odbył staż na podstawie skierowania w zakładzie pracy, z którym Uczelnia zawarła stosowne porozumienie,
 • wykonywał (wykonuje) pracę zawodową, w tym także za granicą, jeżeli jej charakter spełniał (spełnia) wymagania programu praktyki,
 • uczestniczył w pracach badawczych lub wdrożeniowych tematycznie związanych z programem praktyki,
 • uczestniczył w pracach obozu naukowego, jeżeli program obozu odpowiada wymogom określonym w programie praktyki,
 • wykonywał pracę w uprawnionych instytucjach jako wolontariusz,
 • odbył praktykę na innej Uczelni lub kierunku studiów o podobnym charakterze i wymiarze nie mniejszym niż ustalony w programie kształcenia,
 • uzyskał odpowiednie doświadczenie i umiejętności praktyczne w inny udokumentowany sposób.

2. Aby uzyskać zwolnienie w całości lub w części z obowiązku odbycia praktyki przewidzianej w planach studiów dla danego kierunku student musi wystąpić do Dziekana ze stosownym wnioskiem, dołączając stosowne dokumenty poświadczające nabycie umiejętności praktycznych.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Dziekan może nie wyrazić zgody na zwolnienie studenta w całości lub w części z obowiązku odbycia praktyki zawodowej. Wówczas student powinien odbyć praktykę zawodową na zasadach ogólnych.

 

Warunki zaliczenia praktyk

1. Praktyka stanowi element programu studiów i podlega obowiązkowemu zaliczeniu.

2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie programu praktyki oraz zadań wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki w miejscu jej odbywania.

3. Po zakończeniu praktyki student przedkłada Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk zaświadczenie o odbyciu praktyki, informację o osiągniętych efektach uczenia się i ocenę końcową (wystawione przez osobę odpowiedzialną za przebieg praktyki ze strony zakładu pracy) oraz sprawozdanie z jej przebiegu. Na podstawie powyższych dokumentów Wydziałowy Kierownik Praktyk dokonuje zaliczenia praktyki, wystawia ocenę i dokonuje wpisu w systemie USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).

4. Student składa w wymaganym terminie (wskazanym przez Wydziałowego Kierownika Praktyk) komplet, ustalonych przez Wydziałowego Kierownika Praktyk, dokumentów potwierdzających odbycie praktyki.

5. Do zaliczania praktyk stosuje się odpowiednio Regulamin studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej.

6. Student może się ubiegać o indywidualne uznanie określonych dla praktyki efektów uczenia się osiągniętych w szczególności w trakcie pracy zawodowej lub realizacji praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dziekan.

 

Ramowy zakres obowiązków Wydziałowego Kierownika Praktyk

1. Organizacja i koordynowanie praktyk na Wydziale.

2. Opracowanie i przekazanie do Działu Kształcenia harmonogramu planowanych praktyk zawodowych.

3. Nawiązywanie kontaktów z zakładami pracy oraz instytucjami w sprawie przyjęcia studentów na praktyki.

4. Przygotowanie umów trójstronnych i podpisywanie ich na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora.

5. Ustalenie zapotrzebowania na miejsca w domach studenckich dla praktykantów, podanie terminów rezerwacji miejsc oraz współpraca z Działem Kształcenia w zakresie rezerwacji miejsc w domach studenckich na okres praktyk.

6. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków studentów odbywających praktyki na podstawie skierowania z Uczelni.

7. Prowadzenie dokumentacji związanej z praktykami zawodowymi studentów.

8. Dokonywanie zaliczeń i wpisów do systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).

9. Złożenie pisemnego sprawozdania z przebiegu praktyk Dziekanowi i Prorektorowi ds. kształcenia.

10. Inne czynności związane z realizacją praktyk zawodowych zlecone przez Dziekana i Prorektora ds. kształcenia.

 

Ramowy zakres obowiązków Wydziałowego Opiekuna Praktyk

1. Organizacja spotkań informacyjnych dla praktykantów.

2. Sprawowanie nadzoru dydaktyczno-wychowawczego oraz kontrola przebiegu praktyk w miejscu jej odbywania.

3. Współpraca z kierownictwem zakładu pracy i Wydziałowym Kierownikiem Praktyk w zakresie realizacji programu praktyk.

4. Informowanie Wydziałowego Kierownika Praktyk oraz Dziekana o przypadkach nieprzestrzegania przez studentów odbywających praktyki obowiązków wynikających z regulaminu zakładu pracy i programu praktyki.

5. Uzupełnianie w systemie USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) wymaganych danych dotyczących odbytej praktyki.

6. Złożenie pisemnego sprawozdania z przebiegu praktyk Wydziałowemu Kierownikowi Praktyk.

7. Inne czynności związane z realizacją praktyk zawodowych zlecone przez Dziekana i Prorektora ds. kształcenia.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję