Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku matematyka

Kandydat będący absolwentem kierunku matematyka na Politechnice Rzeszowskiej, który na studiach pierwszego stopnia przystąpił do egzaminu dyplomowego w formie pisemnej, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest zwolniony z egzaminu sprawdzającego, a uzyskany przez niego wynik egzaminu dyplomowego będzie brany pod uwagę jako ocena z egzaminu sprawdzającego. ­­­­­

Absolwenci kierunku matematyka studiów pierwszego stopnia innych szkół wyższych, na których egzamin dyplomowy odbywa się w formie pisemnej są zwolnieni z egzaminu sprawdzającego o ile zakres, treść i forma tego egzaminu odpowiada zakresowi, treści i formie egzaminu dyplomowego na kierunku matematyka na Politechnice Rzeszowskiej.

Jeżeli kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku matematyka ukończył inny kierunek studiów pierwszego stopnia, musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka.

Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka, odbywa się zgodnie z „Regulaminem przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego”, obowiązującym na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej.

Zakres egzaminu sprawdzającego

 

Regulamin
przepro
wadzenia egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata
kwa
lifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów
drugiego stopnia na kierunku matematyka w roku akademickim 2020/2021

 

 § 1

 1. Egzamin na studia drugiego stopnia przeprowadza Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej WKE.
 2. Wydziałową Komisję Egzaminacyjną oraz przewodniczącego WKE powołuje Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej w terminie do dnia l5 kwietnia 2020 r. spośród pracowników jednostek:
  • Katedry Analizy Nieliniowej,
  • Zakładu Matematyki Dyskretnej,
  • Zakładu Modelowania Matematycznego,
  • Zakładu Topologii i Algebry.
 3. Nadzór nad przebiegiem prac WKE sprawuje Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz Prodziekan ds. kształcenia.

§ 2

 1. W skład Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
 • Przewodniczący WKE,
 • zespół sprawdzający prace egzaminacyjne,
 • sekretarz WKE.
 1. Przewodniczący WKE sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem sprawdzania prac.
 2. Sekretarz WKE jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji przebiegu egzaminu.

§ 3

 1. Zakres, treść i forma egzaminu odpowiada zakresowi, treści i formie egzaminu dyplomowego przeprowadzanego na kierunku matematyka na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.
 2. Wyniki egzaminu (ocena końcowa) ogłaszane są na stronie internetowej Wydziału MiFS w terminie do 3 dni roboczych od dnia egzaminu.

 § 4

 1. Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania od oceny egzaminu do Odwoławczej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej OKE, za pośrednictwem Dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.
 2. W skład Odwoławczej Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
 • Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki Stosowanej, który jest jednocześnie przewodniczącym OKE,
 • Przewodniczący WKE i wybrani członkowie zespołu sprawdzającego prace egzaminacyjne.
 1. Członków zespołu sprawdzającego prace egzaminacyjne do OKE powołuje w każdym indywidualnym przypadku Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.
 2. Odwołanie musi mieć formę pisemną i zawierać merytoryczne uzasadnienie kwestionowanej oceny.
 3. Odwołanie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników. W drugim przypadku decyduje data stempla pocztowego.
 4. Odwoławcza Komisja Egzaminacyjna rozpatruje odwołanie w terminie do 3 dni roboczych od końca terminu składania odwołań.
 5. Decyzja Odwoławczej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie oceny jest ostateczna.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję