Strona: Egzamin dyplomowy - procedura / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32024.jpg

Egzamin dyplomowy - procedura

Decyzja Dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej 

Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej określa następujące zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej.

 1. Egzamin dyplomowy obejmuje:
 • weryfikację efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia (zwaną krótko weryfikacją),
 • obronę pracy dyplomowej, o ile program studiów przewiduje obowiązek jej złożenia.
 1. Weryfikację efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów na danym kierunku, poziomie i profilu przeprowadza się według następujących zasad:
 • Dziekan ustala dwa terminy przeprowadzenia weryfikacji i ogłasza je na stronie internetowej Wydziału, przy czym weryfikacja i obrona pracy dyplomowej mogą odbywać się w różnych terminach.
 • Każdy student zapisuje się we właściwym dziekanacie na jeden z dwóch ustalonych terminów weryfikacji nie później niż na 7 dni przed tym terminem.
 • Weryfikacja jest przeprowadzana w formie egzaminu pisemnego przez Wydziałową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana.
 • Studenci zgłaszają się na weryfikację z ważnym dokumentem tożsamości.
 • Podczas weryfikacji jeden ze studentów losuje zestaw złożony z trzech pytań z listy zagadnień podanych do wiadomości studentów na stronie internetowej Wydziału. Każdy ze zdających studentów z wylosowanego zestawu trzech pytań wybiera dwa pytania i odpowiada na nie pisemnie.
 • W razie konieczności członkowie Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej uściślają zakres wymaganej odpowiedzi.
 • W ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia weryfikacji Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna sporządza protokół i ogłasza wyniki weryfikacji.
 • Po ogłoszeniu wyników weryfikacji, jeżeli jest taka konieczność, Dziekan ustala termin weryfikacji poprawkowej dla studentów, którzy nie zaliczyli weryfikacji w pierwszym terminie lub nie uczestniczyli w weryfikacji z uzasadnionego powodu.
 1. Obrona pracy dyplomowej obejmuje krótką (do 10 minut) prezentację tej pracy przez studenta oraz odpowiedzi studenta na dwa pytania z zakresu pracy dyplomowej zadane przez członków komisji egzaminacyjnej.
 2. W przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej stosuje się Procedurę zdalnego egzaminu dyplomowego obowiązującą na WMiFS.
 3. W sprawach nieuregulowanych ww. zasadami decyzje podejmuje Dziekan.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję