Strona: Egzamin dyplomowy - procedura / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Inżynieria i analiza danych

Egzamin dyplomowy - procedura

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego
na studiach pierwszego i drugiego stopnia
na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej

Działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 czerwca 2019 roku w związku z § 51 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 czerwca 2019 roku, Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej określa następujące zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunkach: matematyka (studia pierwszego i drugiego stopnia), inżynieria i analiza danych (studia pierwszego stopnia) oraz inżynieria medyczna (studia pierwszego stopnia):

Egzamin dyplomowy obejmuje:

  1. weryfikację efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów na danym kierunku, poziomie i profilu (zwaną krótko weryfikacją),
  2. obronę pracy dyplomowej.

Weryfikację efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów na danym kierunku, poziomie i profilu przeprowadza się według następujących zasad:

  1. Dziekan ustala dwa terminy przeprowadzenia weryfikacji i ogłasza je na stronie internetowej Wydziału, przy czym weryfikacja i obrona pracy dyplomowej mogą odbywać się w różnych terminach.
  2. Każdy student zapisuje się we właściwym dziekanacie na jeden z dwóch ustalonych terminów weryfikacji nie później niż na 7 dni przed tym terminem.
  3. Weryfikacja jest przeprowadzana w formie egzaminu pisemnego przez Wydziałową Komisję Egzaminacyjną.
  4. Studenci zgłaszają się na weryfikację z ważnym dokumentem tożsamości.
  5. Podczas weryfikacji jeden ze studentów losuje zestaw złożony z trzech pytań z listy zagadnień podanych do wiadomości studentów na stronie internetowej Wydziału w zakładce „Studenci” w podzakładce „Egzamin dyplomowy”. Każdy ze zdających studentów z wylosowanego zestawu trzech pytań wybiera dwa pytania i odpowiada na nie pisemnie.
  6. W razie konieczności członkowie Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej uściślają zakres wymaganej odpowiedzi.
  7. W ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia weryfikacji Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna sporządza protokół i ogłasza wyniki weryfikacji.
  8. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji, jeżeli jest taka konieczność, Dziekan ustala jeden termin weryfikacji poprawkowej dla studentów, którzy nie zaliczyli weryfikacji w pierwszym terminie lub nie uczestniczyli w weryfikacji z uzasadnionego powodu.

Obrona pracy dyplomowej obejmuje krótką (do 10 minut) prezentację tej pracy przez studenta oraz odpowiedzi studenta na dwa pytania z zakresu pracy dyplomowej zadane przez komisję.

W sprawach nieuregulowanych ww. zasadami decyzje podejmuje Dziekan.

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję