Strona: Propozycje prac dyplomowych - inżynieria w medycynie / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32024.jpg

Propozycje prac dyplomowych - inżynieria w medycynie

Przykładowe propozycje prac inżynierskich

2023-09-27
, red. Sławomir Wolski

Propozycje prac dyplomowych zgłaszanych przez pracowników jednostek w których mogą być realizowane te prace. Ostateczna lista tematów zostanie przedstawiona studentom nie później niż 9 miesięcy przed planowaną obroną pracy.

Dodatkowe propozycje proszę zgłaszać na adres wolski@prz.edu.pl

Prace inżynierskie

Promotor: dr Dorota Jakubczyk, prof. PRz                                                                Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Przykłady zastosowania spektroskopii FTIR w medycynie

Opis: Metody spektroskopowe, a w szczególności spektroskopia oscylacyjna - obejmująca spektroskopię fourierowską w podczerwieni (FTIR) oraz spektroskopię Ramana - mogą być zastosowane do diagnozy stanów chorobowych we wczesnej fazie ich rozwoju oraz do monitorowania leczenia. Metody spektroskopowe pozwalają ominąć etapy pobierania i przygotowywania próbek do analizy oraz uniknąć często bolesnych metod inwazyjnych (np. biopsji). Metody te dostarczają charakterystycznych widm zawierających informacje o budowie chemicznej nawet bardzo złożonych biomolekuł, takich jak białka, cukry, tłuszcze czy kwasy nukleinowe.

W widmie FTIR przy częstościach  absorbowanych fotonów (o ściśle określonych energiach , pasujących do różnicy energii poziomów ich oscylatorów) pojawiają się pasma charakterystyczne dla danych oscylatorów, co pozwala ustalić jakie grupy funkcyjne występują w analizowanym materiale biologicznym. Analiza różnic w widmach FTIR umożliwia zatem rozpoznawanie wielu chorób na poziomie molekularnym.

Obowiązkowe elementy niniejszej pracy dyplomowej:

  1. Omówienie teoretyczne zagadnienia na podstawie dwóch poniższych artykułów naukowych [1] i [2];
  2. Program napisany w języku MATLAB służący do wizualizacji otrzymanych od promotora danych w celu narysowania tzw. mapy ciepła (ang. „heat map”) obrazującej różnice w tempie zmian w dziedzinie liczb falowych między widmami osób chorych a widmem referencyjnym (widmem osób zdrowych) dla zadanego obszaru widmowego.
  3. Analiza matematyczna omawianego zagadnienia, tj. analiza pierwszych pochodnych widm referencyjnego i dla pacjentów chorych oraz omówienie współczynnika dyskryminacji (ang. „discrimination coefficient”) i współczynnika różnicy (ang. „difference factor”).

Wymagania: Dobra znajomość języka angielskiego, znajomość środowiska programistycznego MATLAB na poziomie wizualizacji baz danych.

Promotor: dr Dorota Jakubczyk, prof. PRz                                                                Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Przykłady zastosowania spektroskopii Ramana w medycynie

Opis: Metody spektroskopowe, a w szczególności spektroskopia oscylacyjna - obejmująca spektroskopię w podczerwieni oraz spektroskopię Ramana - mogą być zastosowane do diagnozy stanów chorobowych we wczesnej fazie ich rozwoju oraz do monitorowania leczenia. Metody spektroskopowe pozwalają ominąć etapy pobierania i przygotowywania próbek do analizy oraz uniknąć często bolesnych metod inwazyjnych (np. biopsji). Metody te dostarczają charakterystycznych widm zawierających informacje o budowie chemicznej nawet bardzo złożonych biomolekuł, takich jak białka, cukry, tłuszcze czy kwasy nukleinowe. Spektroskopia Ramana jest bardzo czuła nawet na małe zmiany strukturalne materiału biologicznego przy jednocześnie małej intensywności pasm wody, dlatego też stanowi ona użyteczne narzędzie do rozpoznawania choroby na poziomie molekularnym.

Obowiązkowe elementy niniejszej pracy dyplomowej:

  1. Omówienie teoretyczne zagadnienia na podstawie trzech poniższych artykułów naukowych [1-3];
  2. Program napisany w języku MATLAB służący do wizualizacji otrzymanych od promotora danych w celu narysowania tzw. mapy ciepła (ang. „heat map”) obrazującej różnice w tempie zmian w dziedzinie liczb falowych między widmami osób chorych a widmem referencyjnym (widmem osób zdrowych) dla zadanego obszaru widmowego.
  3. Analiza matematyczna omawianego zagadnienia, tj. analiza pierwszych pochodnych widm referencyjnego i dla pacjentów chorych oraz omówienie współczynnika dyskryminacji (ang. „discrimination coefficient”) i współczynnika różnicy (ang. „difference factor”).

Wymagania: Dobra znajomość języka angielskiego, znajomość środowiska programistycznego MATLAB na poziomie wizualizacji baz danych.

Promotor: dr inż. Jacek Fal                                                                 Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Budowa układu do automatycznego wyznaczania charakterystyki źródła pola magnetycznego

Zadaniem studenta będzie zapoznanie się z zasadami działania różnego rodzaju sztucznych źródeł pola magnetycznego, ich zastosowaniem w technice i medycynie oraz wpływem na organizmy żywe. W części doświadczalnej, zadaniem studenta będzie zaprojektowanie i wykonanie automatycznego układu pomiarowego do wyznaczania charakterystyki pola magnetycznego generowanego przez sztuczne źródła np. elektromagnes, w oparciu o ogólnie dostępny mikrokontroler np. Arduino.

 

Promotor: dr Andrzej Bąk                                                                  Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Własności elektryczne proszków otrzymywanych na bazie monoktyształów siarczanu trójgliceryny

Celem pracy byłoby wykonanie pomiarów wybranych wielkości elektrycznych próbek w szerokim zakresie częstotliwości i temperatury z wykorzystaniem szerokopasmowego spektroskopu dielektrycznego

 

 

Promotor: dr Andrzej Bąk                                                                  Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Wytwarzanie próbek proszkowych na bazie monokryształów siarczanu trójgliceryny.

Celem pracy byłoby opracowanie technologii przygotowania sproszkowanych materiałów o różnym stopniu rozdrobnienia do pomiarów dielektrycznych.Wstępnie przygotowany, sproszkowany materiał (siarczan trójgliceryny)   należy sprasować do postaci pastylki następnie nanieść odpowiednie elektrody pomiarowe i wykonać przykładowe pomiary wybranej wielkości elektrycznej potwierdzające poprawność przygotowania próbki do badań.

 

 

Promotor: dr inż. Marcin Kowalik                                                   Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Wpływ techniki Image augmentation na poprawność rozpoznawania struktur anatomicznych na obrazach sonograficznych bioderek dziecięcych za pomocą uczenia maszynowego

Celem pracy jest nauczenie sieci neuronowej rozpoznawania jednej ze struktur anatomicznych widocznych na obrazie sonograficznym bioderka dziecięcego i określenie wpływu użycia tzw. techniki image augmentation na prawidłowość wyniku klasyfikacji struktury anatomicznej.

 

 

Promotor: dr inż. Marcin Kowalik                                                   Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Projekt uchywtu smartfona do dermatoskopu medycznego

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie za pomocą druku 3D prototypu uchwytu smartfona do dermatoskopu, który umożliwi dermatologowi łatwe i wygodne wykonanie zdjęcia znamienia na skórze pacjenta z zachowaniem wymaganych parametrów zdjęcia (ostrość, oświetlenie itp.)

 

Promotor: dr inż. Marcin Kowalik                                                   Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Analiza porównawcza metod pozwalających na określanie zawartości pierwiastków ciężkich na podstawie badań kości pacjenta.

Celem pracy jest przegląd literaturowy metod badawczych, które pozwalają na identyfikację oraz określenie zawartości pierwiastków ciężkich w organizmie ludzkim na bazie badań przeprowadzonych na próbkach kości.

 

 

Promotor: dr inż. Marcin Kowalik                                                   Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Wpływ techniki Image augmentation na poprawność rozpoznawania pozycji ciała pacjenta na podstawie mapy nacisku stóp za pomocą uczenia maszynowego

Celem pracy jest nauczenie sieci neuronowej rozpoznawania pozycji ciała pacjenta (stanie, skłon, przysiad) na podstawie mapy nacisku stóp i określenie wpływu użycia tzw. techniki image augmentation na prawidłowość wyniku klasyfikacji.

 

 

Promotor: dr inż. Michał Inglot                                                        Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Rekonstrukcja 3D oraz rozpoznawanie zmian patologicznych płuc z wykorzystaniem skanów 2D z RTG TK

 

Celem pracy jest przygotowanie algorytmu pozwalającego na rekonstrukcję 3D obrazu płuc z wykorzystaniem niskodawkowego promieniowania RTG TK. System powinien wykrywać również zmiany patologiczne wraz z określeniem podstawowych parametrów geometrycznych. Praca powstanie we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie

 

 

Promotor: dr inż.. Jacek Fal                                                               Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Wyznaczenie charakterystyki elektromagnesu Radiopan ER 1610M

Zadaniem studenta będzie zapoznanie się z zasadą działania elektromagnesu, zastosowaniem pól magnetycznych w technice i medycynie oraz ich wpływem na organizmy żywe. Ponadto student będzie miał za zadanie opracować charakterystykę elektromagnesu Radiopan ER 1610M (zależność pola magnetycznego od natężenia prądu) i ocenić jednorodność wytwarzanego pola magnetycznego

 

 

Promotor: dr inż.. Łukasz Dubiel                                                     Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Tomografia komputerowa. Projekt ćwiczenia laboratoryjnego

Celem pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie ćwiczenia laboratoryjnego i demonstracyjnego, w którym wykorzystany zostanie aparat rentgenowski z modułem CT firmy Leybold. W ramach pracy student powinien opracować instrukcję wykonania ćwiczenia oraz zaprojektować obiekty badań w formie wydruków 3D

 

Promotor: dr inż.. Łukasz Dubiel                                                     Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Tomografia elektronowego rezonansu paramagnetycznego – podstawy fizyczne i obszar zastosowań

Celem pracy jest przedstawienie techniki obrazowania EPRI. Praca powinna mieć formę krótkiego kompendium wiedzy o obrazowaniu metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego, które będzie zawierało opis podstaw fizycznych metody EPRI, przykładowe zastosowania w medycynie i biologii oraz możliwości wykorzystania EPRI jako metody komplementarnej do innych technik obrazowania.

 

 

Promotor: dr Sławomir Wolski                                                        Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Model sztucznej kości śródstopia do treningu ortopedycznego

Celem pracy jest segmentacja, dobrór materiału oraz technologii wytworzenia dla modelu kości śródstopia dla testów cięcia w operacji tzw paluch koślawego.

 

 

Promotor: dr Sławomir Wolski                                                        Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Parametryzacja obrazów diagnostycznych niskodawkowego RTG-TK dla rozpoznawania zmian przerzutowych

Celem pracy jest analiza porównawcza i metody doboru optymalnych okien diagnostycznych dla plików DICOM dla wykorzystania w diagnostyce i segmentacji patologicznych zmian przerzutowych. Celem pracy jest uzyskanie optymalnych pod względem rozpoznawania zmian patologicznych obrazów mogących znaleźć zastosowanie w metodach uczenia maszynowego.

 

 

Promotor: dr Tomasz Masłowski                                                    Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Możliwości wykorzystania nanocząstek w budowie ogniw paliwowych

---

 

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy                              Jednostka: Katedra Kompozytów Polimerowych

Temat pracy: Implanty polimerowe otrzymywane technologią FFM stosowane w neurochirurgii

---

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy                              Jednostka: Katedra Kompozytów Polimerowych

Temat pracy: Kompozyty na osnowie PLA z dodatkiem hydroksyapatytu

---

 

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy                              Jednostka: Katedra Kompozytów Polimerowych

Temat pracy: Materiały polimerowe stosowane do otrzymywania sztucznej kości

---

 

 

Promotor: dr hab. Inż. Stanisław Noga, Prof. PRz                                      Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Analiza problematyki protezowania stawu kolanowego

Celem pracy jest analiza dostępnych rozwiązań endoprotez stawu kolanowego i następnie analiza wytrzymałościowa MES obszaru współpracy protezy z kością z uwzględnieniem kształtu powierzchni współpracy. (Praca w konsultacji z chirurgiem ortopedą).

 

 

Promotor: dr inż. Małgorzata Zaborniak                                                       Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Pomiary współrzędnościowe modeli medycznych.

Celem pracy będzie przedstawienie możliwości oraz efektywności użycia pomiarów współrzędnościowych modeli biomedycznych.

 

 

Promotor: dr inż. Małgorzata Zaborniak                                                       Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Analiza procesów dekontaminacji implantów

Celem pracy będzie analiza procesów dekontaminacji wybranych modeli wykonanych technologiami RP z użyciem materiałów biokompatybilnych.

 

Promotor: dr inż. Paweł Fudali                                                                          Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Projekt urządzenia do pionizacji pacjentów

Celem pracy jest wykonanie projektu urządzenia do pionizacji pacjentów w środowisku 3D CAD wraz w wykonaniem dokumentacji konstrukcyjnej

 

 

Promotor: dr inż. Paweł Fudali                                                                          Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Projekt urządzenia wspomagającego oddychanie

Celem pracy jest wykonanie projektu urządzenia w środowisku 3D CAD wykonywującego mechaniczną wentylację płuc

 

 

Promotor: dr inż. Paweł Fudali                                                                          Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Projekt spersonalizowanego szablonu wspomagającego chirurgię ortopedyczną

Celem pracy jest wykonanie projektu szablonu ortopedycznego w środowisku 3D CAD zwiększającego precyzję zabiegu

 

 

Promotor: dr Leszek Pyziak                                                                                     Jednostka: Zakład Optyki Stosowanej

Temat pracy: Analiza porównawcza metod pomiarowych współczynnika załamania materiałów przezroczystych

Celem pracy jest przedstawienie istniejących metod pomiaru współczynnika załamania oraz pomiar współczynnika załamania jedną z opisanych metod.

 

 

Promotor: dr Leszek Pyziak                                                                                     Jednostka: Zakład Optyki Stosowanej

Temat pracy: Analiza zmian średnicy źrenicy oka pod wpływem oświetlenia

W zależności od natężenia oświetlenia, zmianie ulega średnica źrenicy oka. Celem projektu jest zaprojektowanie i ewentualne uruchomienie stanowiska do pomiarów zmian średnicy źrenicy oka pod wpływem zewnętrznego oświetlenia o zróżnicowanym natężeniu

 

 

Promotor: dr Adrianna Gardzińska                                                          Jednostka: Centrum Sportu Akademickiego

Temat pracy: Analiza porównawcza zmian częstości skurczów serca podczas ćwiczeń na bieżni rehabilitacyjnej

Praca o charakterze empirycznym. Problemem badawczym będzie reakcja układu krążenia (wyrażona częstością skurczów serca - HR w funkcji czasu) na bieg o określonej prędkości np. u osób z różnym poziomem wytrenowania. Badania będą wykonane na bieżni rehabilitacyjnej, w której możliwy jest odczyt z pulsoksymetru. Celem pracy jest prezentacja możliwości zastosowania bieżni jako narzędzia do oceny efektów rehabilitacji.

Promotor: dr Adrianna Gardzińska                                                          Jednostka: Centrum Sportu Akademickiego

Temat pracy: Platforma Gamma w rehabilitacji ortopedycznej kończyn dolnych

Celem pracy jest zbadanie możliwości wykorzystania Platformy Gamma w rehabilitacji ortopedycznej. W części teoretycznej należy przedstawić ogólne zagadnienia dotyczące sprzętów diagnostycznych stosowanych w rehabilitacji ortopedycznej kończyn dolnych. W części empirycznej należy przedstawić zasadę działania Platformy Gamma w oparciu o wykonane przez studenta testy. Praca może być kontynuacją prac przeprowadzonych w ramach przedmiotu.

Promotor: dr Ewa Polak                                                          Jednostka: Centrum Sportu Akademickiego

Temat pracy: Platforma CQ Stab 2P jako narzędzie weryfikacji wyników fizykalnych testów zaburzeń równowagi

Celem pracy jest prezentacja możliwości wykorzystania dwupłytowej platformy stabilograficznej CQ Stab 2P jako narzędzia weryfikującego wyniki testów zaburzeń układu równowagi. Zadaniem studenta będzie wykonanie pomiarów na platformie oraz interpretacja uzyskanych wyników. Praca może być kontynuacją prac przeprowadzonych w ramach przedmiotu.

Promotor: dr Ewa Polak                                                          Jednostka: Centrum Sportu Akademickiego

Temat pracy: Zastosowanie elektromiografii mięśniowej we współczesnej medycynie

Celem pracy jest przedstawienie zasad działania współczesnych systemów EMG i omówienie przykładów ich wykorzystania w dzisiejszej medycynie. W pracy należy uwzględnić część teoretyczną (opisującą przykłady zastosowania EMG oraz metody analizy i interpretacji sygnałów) oraz część empiryczną (przedstawiającą wykonane przez studenta pomiary i interpretację uzyskanych wyników).

Przykładowe propozycje prac magisterskich

2023-09-27
, red. Sławomir Wolski

Propozycje prac dyplomowych zgłaszanych przez pracowników jednostek w których mogą być realizowane te prace. Ostateczna lista tematów zostanie przedstawiona studentom nie później niż 9 miesięcy przed planowaną obroną pracy.

Dodatkowe propozycje proszę zgłaszać na adres wolski@prz.edu.pl

Prace magisterskie

Promotor: dr inż. Jacek Fal                           Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Badania termowizyjne oddziaływania pola magnetycznego z materią ożywioną.

Zadaniem studenta będzie analiza stanu wiedzy na temat działania pola magnetycznego na organizmy żywe oraz przeprowadzenie eksperymentu polegającego na obserwacji termograficznej wybranego obiektu (rośliny) poddanego długotrwałemu działaniu  zewnętrznego pola magnetycznego

 

Promotor: dr hab. n. med. Grzegorz Guzik, Prof. Prz.  / dr n. med. Piotr Biega                           Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Analiza korelacji parametrów chodu z oceną radiologiczną anatomii.

Praca we współpracy z ortopedami – ma na celu przeprowadzenie analiz korelacji wyników uzyskanych z platformy pedobarograficznej z oceną diagnostyki obrazowej.

 

 

Promotor: dr inż. Marcin Kowalik                                                                   Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Prototyp videodemartokospu multisepktralnego opartego o RaspberryPi

Celem pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie prototypu dermatoskopu opartego o RaspberryPi rejestrującego obraz skóry w kilku długościach fali. Światło wytwarzane diodami LED. Obudowa wykonana za pomocą techniki druku 3D. Projekt może być oparty na projekcie open source dermatoscope

 

 

Promotor: dr inż. Marcin Kowalik                                                                   Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Rozpoznawanie struktur anatomicznych na zdjęciach USG bioder dziecięcych metodami uczenia maszynowego

Celem pracy jest rozpoznawanie czterech struktur anatomicznych (czy są widoczne na zdjęciu) służących lekarzowi ortopedzie do diagnozy patologii biodra dziecięcego. W pracy należy wykorzystać rozpoznawanie obrazu oparte o sztuczne sieci neuronowe. Praca będzie kontynuacją prac przeprowadzonych w ramach przedmiotu

 

 

Promotor: dr inż. Marcin Kowalik                                                                   Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Rozpoznawanie struktur anatomicznych na zdjęciach z niskodawkowej tomografii komputerowej   metodami uczenia maszynowego.

Celem pracy jest rozpoznawanie struktur anatomicznych zarejestrowanych na zdjęciach – np. klasyfikacja czy zdjęcie przedstawia obszar głowy, kręgosłupa itp. W pracy należy wykorzystać rozpoznawanie obrazu oparte o sztuczne sieci neuronowe. Minimalny zakres pracy do wykonania to zaprojektowanie architektury sieci neuronowej, wstępna analiza danych. Praca będzie kontynuacją prac przeprowadzonych w ramach przedmiotu: Projekt inżynierski.

 

 

Promotor: dr inż. Michał Inglot                                                                       Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Przygotowanie podłoży oraz analiza danych pomiarowych mikroorganizmów z wykorzystaniem spektroskopii rozproszeniowej

Rozpoznawanie mikroorganizmów takich jak bakterie czy wirusy z wykorzystaniem metod spektroskopowych w ostatnich latach stało się domenom badań ośrodków naukowych oraz licznych centrów badawczo-rozwojowych. W zakresie tematu pracy student będzie miał okazję by zaprojektować, wykonać oraz przetestować niezbędne do przeprowadzenia analizy spektralnej podłoża. W efekcie przeprowadzonych prac zostanie przetestowana skuteczność oraz jakość wykonanych pomiarów z użyciem spektroskopii rozproszeniowej. Praca powstanie we współpracy z przemysłem.

Promotor: dr inż. Michał Inglot                                                                       Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Projekt ustnika do systemu pomiarowego opartego na spektroskopii rozproszeniowej w celu analizy mikroorganizmów

Praca wymaga od studenta umiejętności projektowania obiektów 3D z możliwością analizy przepływów płynów. Celem pracy jest zaprojektowanie ustnika pozwalającego na kontrolowany przepływ wydychanego powietrza w celu analizy spektralnej układów biologicznych. Efektem końcowym będzie przygotowanie wydruku 3D pozwalającego na wykonanie testów laboratoryjnych we współpracy z przemysłem.

 

 

Promotor: dr inż.. Jacek Fal                                                                               Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Materiały zmiennofazowe w medycynie

Zadaniem studenta będzie analiza porównawcza i przegląd zastosowań materiałów zmiennofazowych (PCM, ang. Phase Change Material) w medycynie i technice. Ponadto student będzie miał za zadanie przygotować materiał zmiennofazowy na bazie parafiny i dodatku nanocząstek i określić możliwości potencjalnego zastosowania w medycynie.

 

 

Promotor: dr inż.. Łukasz Dubiel                                                                     Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Wykorzystanie pakietu EasySpin/Matlab do analizy i symulacje widm elektronowego rezonansu magnetycznego dla proszków Ni2MnGa

Stopy z rodziny Ni2MnGa to bardzo interesująca grupa materiałów m. in. ze względu na występowanie zjawiska ferromagnetycznego efekt pamięci kształtu. Wśród badaczy zajmujących się tymi stopami pojawiła się koncepcja wykorzystania proszków Ni2MnGa do produkcji elementów wykonawczych w technologii druku 3D, z przeznaczeniem dla medycyny i przemysłu.

Zakres pracy magisterskiej obejmuje analizę widm EMR z wyznaczeniem podstawowych parametrów widma oraz jego symulację z wykorzystaniem pakietu Easy/Spin

 

 

Promotor: dr n. med. Piotr Biega                                                                    Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Analiza jakości precyzji cięcia pierwszej kości śródstopia

Praca doświadczalna - obejmuje segmentację, wydruk sztucznych kości a następnie cięcie i analizę jakości cięcia operacyjnego. Analiza porównawcza będzie przeprowadzona pod względem stosowanych materiałów oraz zastosowanej techniki cięcia (z szablonami lub bez). Pra

 

 

Promotor: dr n. med. Piotr Biega / dr Sławomir Wolski                        Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Analiza przydatności platformy pedobarograficznej dla diagnostyki pacjentów po protezoplastyce.

Praca przeglądowo-doświadczalna – ma za zadanie wykonanie analizy przydatności platformy pedobarograficznej i zaplanowanie procedury diagnostycznej w oparciu o możliwości platformy pedobarograficznej oraz systemu X-sens do diagnostyki pacjentów po protezoplastyce resekcyjnej bliższego końca kości udowej.

Promotor: dr Sławomir Wolski                                                                        Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Rozpoznawanie struktur anatomicznych szkieletu osiowego metodami uczenia maszynowego

Analiza możliwośc wykorzystania i dobór odpowiednich   paramerrów obrazów niskodawkowych skanów RTG-TK dla systemów uczenia maszynowego w celu rozpoznawania struktur anatomicznych.

 

 

Promotor: dr Sławomir Wolski                                                                        Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Segmantacja zmian nowotworowych z wykorzystaniem biblioteki cornerstonejs

Implementacja biblioteki cornerstonejs opartej o język javascript do segmentacji danych RTG-TK, które mogą być wykorzystane do zdalnego oznaczania zmian patoglogicznyuch przez lekarzy w celu wykorzystania ich w systemach uczenia maszynowego. Prace będzie obejmowała utworzenie interaktywnej strony internetowej z możliwością zapisu oznaczonych danych.

 

 

Promotor: dr Tomasz Masłowski                                                                    Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Analiza sił bezwładności ruchu na podstawie danych pozyskanych z systemu XSENS

---

 

 

Promotor: dr Tomasz Masłowski                                                                    Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Symulowanie czasu wyzwalania defibrylatora w modelu numerycznym

---

 

 

Promotor: Prof. Vitalii Dugaev                                                                         Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Temat pracy: Projektowanie neuromorficznych układów komputerowych

Praca magisterska ma przeważnie charakter przeglądowy, opisuje postępy inżynierii neuromorficznej, której celem jest stworzenie sztucznych układów neuronowych dla obliczeń komputerowych i sztucznej inteligencji. Jednym z najważniejszych elementów układów neromorficznych jest memrystor, który działa jak elementarna komórka pamięci podobno do komórki biologicznej. Obliczeniowa cześć pracy stanowi projektowanie memrystorów na dwuwymiarowych warstwach półprzewodnikowych.

Promotor: dr hab. Inż. Stanisław Noga, Prof. PRz                                                      Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Metody sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu aktywności mięśnia sercowego

W ramach pracy przewiduje się opracowanie narzędzia w oparciu o metody sztucznej inteligencji (np. sieci neuronowe) do rozpoznawania prawidłowej lub nieprawidłowej pracy serca. Jako wzorce i testery wykorzystane zostaną wyniki badań pacjentów. (Praca w konsultacji z kardiologiem).

 

 

Promotor: dr hab. Inż. Stanisław Noga, Prof. PRz                                                      Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Analiza konstrukcyjno-wytrzymałościowa endoprotezy stawu kolanowego

W ramach pracy przewidziane jest wykonanie analiz numerycznych MES stawu kolanowego oraz analiz wytrzymałościowych MES po wstawieniu endoprotezy o niestandardowym kształcie w obszarze łączenia kości z protezą. (Praca w konsultacji z chirurgiem ortopedą).

 

 

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Dziubek, prof. PRz                                                    Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Projekt i analiza implantu stawu biodrowego

W ramach realizacji pracy na podstawie danych medycznych, opracowany zostanie projekt implantu stawu biodrowego, którego model fizyczny wykonany zostanie z zastosowaniem wybranej metody przyrostowej. Wykonany prototyp zostanie poddany kontroli geometrii mającej na celu określenie uzyskanej dokładności.

 

 

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Dziubek, prof. PRz                                                    Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Projekt i analiza ortezy stawu kolanowego

W ramach realizacji pracy na podstawie danych medycznych, opracowany zostanie projekt ortezy stawu kolanowego, którego model fizyczny wykonany zostanie z zastosowaniem wybranej metody przyrostowej

 

 

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Dziubek, prof. PRz                                                    Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Analiza procesu inżynierii odwrotnej geometrii żuchwy

W ramach realizacji pracy na podstawie danych medycznych, przeprowadzony zostanie proces inżynierii odwrotnej tytułowej geometrii, wykonany z zastosowaniem różnych procedur modelowania. Dla tak uzyskanych danych CAD przeprowadzone zostaną analizy poprawności poszczególnych metod w kontekście dokładności oraz pracochłonności

Promotor: dr inż. Bartłomiej Sobolewski                                                                      Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Projekt i analiza wózka dla osoby z niepełnosprawnością

Praca obejmuje zaprojektowanie wózka z napędem elektrycznym przeznaczanego dla osoby z niepełnosprawnością, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz i obliczeń projektowych

 

 

Promotor: dr inż. Bartłomiej Sobolewski                                                                      Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Projekt i analiza łóżka rehabilitacyjnego

Praca obejmuje zaprojektowanie łóżka rehabilitacyjnego ze sterowaniem elektrycznym, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz i obliczeń projektowych.

 

 

Promotor: dr inż. Bartłomiej Sobolewski                                                                      Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Projekt i analiza podnośnika rehabilitacyjnego

Praca obejmuje zaprojektowanie mobilnego podnośnika rehabilitacyjnego, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz i obliczeń projektowych

 

 

Promotor: dr inż. Małgorzata Zaborniak                                                                       Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Projekt i analiza ortezy wspomagającej leczenie dystonii muzyków

Celem pracy będzie zaprojektowanie stabilizatora, który wspomagać ma leczenie kurczu pisarskiego. Projekt ma na celu pomóc zawodowym muzykom.

 

 

Promotor: dr inż. Małgorzata Zaborniak                                                                       Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Analiza procesów modelowania i prototypowania implantów twarzy

W ramach realizacji pracy należy dokonać analizy procesu modelowania 3D-CAD w oparciu o dane CT (analiza dokładności odtworzenia/efektywności procesu) oraz następnie wykonanie modelu 3D wybranymi technikami RP (do wyboru kość jarzmowa, broda lub podbródek).

Promotor: dr inż. Małgorzata Zaborniak                                                                       Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Analiza wpływu wielokrotnej sterylizacji na właściwości biomateriałów

Celem pracy będzie sprawdzenie jak proces wielokrotnej sterylizacji wpływa na właściwości wybranych biomateriałów

 

 

Promotor: dr inż. Paweł Fudali                                                                                          Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Analiza zachowania ciała człowieka podczas wypadku z wykorzystaniem MES

W ramach pracy przewidziane jest wykonanie przybliżonego modelu 3D CAD ciała człowieka oraz przeprowadzenie analizy numerycznej jego zachowania podczas wybranego rodzaju wypadku, np. zderzenia samochodowego

 

 

Promotor: dr inż. Paweł Fudali                                                                                          Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Wpływ wybranych parametrów geometrycznych ortezy nadgarstka na jej parametry wytrzymałościowe

W ramach pracy przewidziane jest wykonanie serii modeli 3D CAD ortezy nadgarstka oraz przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej dla wybranych przypadków obciążenia z wykorzystaniem MES

 

 

Promotor: dr inż. Paweł Fudali                                                                                          Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Projekt i analiza wytrzymałościowa egzoszkieletu

W ramach pracy przewidziane jest wykonanie modelu 3D CAD egzoszkieletu oraz przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej dla wybranych przypadków obciążenia z wykorzystaniem MES

 

 

Promotor: dr inż. Paweł Fudali                                                                                          Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Analiza wytrzymałości stawu kolanowego dla wybranych przypadków obciążenia

W ramach pracy należy wykonać model numeryczny stawu kolanowego uwzględniający jego złożoność zarówno geometryczną jak i materiałową oraz przeprowadzić analizę MES dla wybranych przypadków obciążenia

Promotor: dr Paweł Fuzdali/dr n. med. Piotr Biega                                                  Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn

Temat pracy: Analiza obciążeń mechanicznych dla protezy custom-made miednicy

Praca będzie obejmowała analizę MES obciążeń dla płaszczyzn cięcia i elementów stabilizacji operacyjnej protezy typu custom made. Praca badawcza ma na celu określenie optymalnego kształtu miednicy

 

 

Promotor: dr inż. Paweł Turek                                                      Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Temat pracy: Wykonanie techniką druku 3D prototypu szablonu chirurgicznego do wykonania osteotomii kości strzałkowej

 

Zakres pracy dotyczy: rekonstrukcji geometrii kości strzałkowej oraz geometrii żuchwy, zamodelowania geometrii szablonu w środowisku CAD w oparciu o znajomość geometrii kości strzałkowej oraz obszaru resekcji kości żuchwy, wydruku 3D modelu kości strzałkowej oraz szablonu chirurgicznego, oceny dokładności wykonania i dopasowania szablonu do geometrii kości strzałkowej.

 

 

Promotor: dr inż. Paweł Turek                                                      Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Temat pracy: Zamodelowanie oraz wykonanie metodą przyrostową ubytku części kości jarzmowej

Zakres pracy dotyczy: rekonstrukcji środowego obszaru twarzoczaszki, zamodelowania geometrii modelu ubytku części kości jarzmowej w środowisku CAD, wydruku 3D modelu ubytku oraz części środkowego obszaru twarzoczaszki, oceny dokładności wykonania oraz dopasowania modelu ubytku.

 

 

Promotor: dr inż. Paweł Turek                                                      Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Temat pracy: Wykonanie techniką druku 3D prototypu modelu odtwarzającego geometrię uszkodzonej części dna oczodołu

Zakres pracy dotyczy: rekonstrukcji środowego obszaru twarzoczaszki, zamodelowania geometrii odtwarzającej uszkodzoną części dna oczodołu w środowisku CAD, wydruku 3D oczodołu oraz zamodelowanej geometrii, oceny dokładności wykonania oraz dopasowania modelu odtwarzającego uszkodzoną część dna oczodołu.

 

 

Promotor: dr hab. Tomasz Więcek, Prof. PRz                                                                 Jednostka: Zakład Optyki Stosowanej

Temat pracy: Badanie rozkładów dyfrakcyjnych rastrem

Zebranie literatury na temat analizy położenia prążków dyfrakcyjnych. Ocena dokładności pomiaru średnicy elementu jednowymiarowego posługując się rastrem

Promotor: dr hab. Tomasz Więcek, Prof. PRz                                                                 Jednostka: Zakład Optyki Stosowanej

Temat pracy: Poprawienie sztywności włosów

Zebranie literatury na temat pomiarów optycznych sztywności włosa. Zaprojektowanie układu pomiarowego z wykorzystaniem wiązki laserowej do określenia zmiany sztywności włosa pod wpływem preparatów chemicznych.

 

 

Promotor: dr hab. Tomasz Więcek, Prof. PRz                                                                 Jednostka: Zakład Optyki Stosowanej

Temat pracy: Projekt zamocowania stolika do wózka inwalidzkiego

Zebranie literatury na temat stosowanych stolików do elektrycznego wózka inwalidzkiego. Zaprojektowanie uchwytów mocujących blat oraz zbadanie sztywności konstrukcji

 

 

Promotor: dr Leszek Pyziak                                                                                                    Jednostka: Zakład Optyki Stosowanej

Temat pracy: Zastosowanie cyfrowej interferometrii holograficznej do pomiaru ugięcia belki

Celem pracy będzie zbudowanie układu i przeprowadzenie pomiarów ugięcia belki z zastosowaniem cyfrowej interferometrii holograficznej

 

 

Promotor: dr Leszek Pyziak                                                                                                    Jednostka: Zakład Optyki Stosowanej

Temat pracy: Zaprojektowanie układu optycznego do badanie dna oka

Celem doświadczenia będzie zaprojektowanie układu optycznego i odpowiedniego jego mocowania, dzięki któremu możliwe będzie wykonanie zdjęcia dna oka przy pomocy aparatu telefonu komórkowego.

 

 

Promotor: dr Leszek Pyziak                                                                                                    Jednostka: Zakład Optyki Stosowanej

Temat pracy: Analiza porównawcza i dobór parametrów cięcia folii ploterem laserowym

Celem doświadczenia będzie doświadczalne dobranie optymalnych parametrów cięcia (moc lasera, szybkość przesuwu głowicy lasera) folii wykonanej z tworzywa sztucznego przy użyciu plotera laserowego.

Promotor: dr Adrianna Gardzińska                                                                     Jednostka: Centrum Sportu Akademickiego

Temat pracy: Przykłady zastosowania holtera EKG w praktyce internistycznej

Zadaniem studenta będzie wykonanie analizy porównawczej i omówienie zastosowań holtera EKG (na wybranych przykładach) w praktyce internistycznej. Ponadto student będzie miał za zadanie samodzielne wykonanie pomiarów i dokonanie oceny funkcjonalności urządzenia.

 

Promotor: dr Ewa Polak                                                                     Jednostka: Centrum Sportu Akademickiego

Temat pracy: System Medilogic Insoles do rejestracji i oceny dystrybucji obciążenia - analiza funkcjonalności

Praca ma charakter badawczy. Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania systemu Medilogic Insoles w diagnostyce medycznej. Na podstawie badań własnych student będzie miał za zadanie zweryfikowanie funkcjonalności oraz dokładności pomiarów wykonywanych z wykorzystaniem systemu wkładek. Praca może być kontynuacją prac przeprowadzonych w ramach przedmiotu

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję