Instrukcja postępowania z pracą dyplomową

 CZĘŚĆ DRUGA PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCEJ NA WYDZIALE MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ

W instrukcji opisano kolejne etapy postępowania z pracą dyplomową od chwili umieszczenia elektronicznej wersji pracy w Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dostępne jest pod adresem https://apd.prz.edu.pl. W razie problemów z dostępem do systemu APD student powinien kontaktować się z Dziekanatem.

Archiwum Prac Dyplomowych (APD) jest powiązane z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym (JSA) – ogólnopolskim systemem służącym do sprawdzania prac dyplomowych pod kątem plagiatu.

1. Wpisywanie danych pracy i przesyłanie plików z pracą (Student)

Student (autor pracy) wprowadza dane dotyczące pracy i umieszcza plik z pracą w systemie APD. Student ma obowiązek umieścić w APD pracę w jednym z formatów doc, docx, pdf (w wersji umożliwiającej zaznaczanie tekstu i kopiowanie go do schowka systemowego). Opiekun pracy dyplomowej (kierujący pracą) może wymagać od studenta dodatkowo umieszczenia w systemie APD innych plików powiązanych z pracą dyplomową (np. kodów źródłowych). Po wprowadzeniu przez studenta pliku z pracą i zapisaniu przez niego danych w systemie APD, opiekun otrzymuje automatycznie wiadomość e-mail z informacją, że praca zmieniła status i oczekuje na zaakceptowanie danych.

2. Akceptacja danych i wysyłanie pracy do sprawdzenia antyplagiatowego (Opiekun pracy)

Opiekun pracy dyplomowej sprawdza w APD poprawność wprowadzonych przez studenta danych oraz zamieszczonych przez niego plików. W przypadku stwierdzenia błędów przekazuje studentowi pracę do poprawy. Jeśli wprowadzone przez studenta dane są poprawne, opiekun akceptuje dane w systemie APD i wysyła plik z pracą dyplomową do sprawdzenia antyplagiatowego (zleca badanie antyplagiatowe). Badanie antyplagiatowe wykonywane jest w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Opiekun pracy otrzymuje automatycznie wiadomość e-mail, z informacją o ukończeniu badania i możliwości pobrania raportu ogólnego i szczegółowego z badania antyplagiatowego.

3. Analiza raportu ogólnego i szczegółowego z badania antyplagiatowego (Opiekun pracy)

Opiekun pracy dyplomowej analizuje raport ogólny i szczegółowy z badania antyplagiatowego otrzymany za pośrednictwem APD. Analizy raportu można również dokonać bezpośrednio w systemie JSA, po uprzednim zalogowaniu się do systemu JSA. Analiza raportu powinna obejmować zarówno statystykę, wykres rozkładu długości słów, jak i wskaźniki procentowego rozmiaru podobieństwa (PRP) dla badanej pracy Jeśli raport z badania antyplagiatowego jest niejednoznaczny, tj. wskazuje na możliwość dokonania przez studenta manipulacji w tekście pracy mających na celu ukrycie plagiatu, opiekun pracy zleca studentowi usunięcie manipulacji i umieszczenie poprawionego pliku z pracą w systemie APD celem dokonania kolejnego sprawdzenia pod kątem plagiatu. W ramach badania jednej pracy badanie antyplagiatowe można wykonać co najwyżej trzy razy.

4. Akceptacja wyniku badania antyplagiatowego i podjęcie decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony (Opiekun pracy)

Jeśli raport z badania antyplagiatowego nie zawiera manipulacji w tekście, opiekun pracy akceptuje wynik badania antyplagiatowego (w systemie APD lub bezpośrednio w systemie JSA). Po zaakceptowaniu wyniku badania antyplagiatowego nie jest możliwy wgląd do raportu szczegółowego z danego badania, a także nie jest możliwe cofnięcie pliku z pracą celem poprawy i ponownego sprawdzenia.

Jeśli wynik pierwszego badania antyplagiatowego wskazuje na możliwość popełnienia plagiatu przez studenta, opiekun pracy zleca studentowi usunięcie manipulacji i umieszczenie poprawionego pliku z pracą w systemie APD celem dokonania kolejnego sprawdzenia pod kątem plagiatu.

Jeśli wykonano trzy próby sprawdzenia pliku z pracą, a praca nadal zawiera manipulacje w tekście, opiekun pracy podejmuje decyzję o niedopuszczeniu pracy do obrony. Dalsze kroki wobec takiego studenta podejmuje Dziekan, który kieruje zawiadomienie do Rektora w celu rozpatrzenia sprawy.

5. Wydruk raportu ogólnego z badania antyplagiatowego i dostarczenie go do dziekanatu (Opiekun pracy)

Opiekun pracy dyplomowej drukuje zaakceptowany raport ogólny z badania antyplagiatowego, wypełnia na otrzymanym wydruku sekcję wnioski i podpisuje raport. Opiekun pracy może uzupełnić sekcję wnioski w raporcie ogólnym o komentarz uzasadniający dopuszczenie lub niedopuszczenie pracy do obrony. Podpisany raport ogólny opiekun pracy składa w dziekanacie.

6. Skierowanie pracy do recenzji (Opiekun pracy)

W przypadku podjęcia decyzji o dopuszczeniu pracy do obrony opiekun pracy dyplomowej kieruje pracę do recenzji w systemie APD. Po skierowaniu pracy do recenzji osoby wyznaczone na recenzentów otrzymują automatycznie wiadomość e-mail z informacją, że praca zmieniła status i oczekuje na wystawienie recenzji.

7. Wystawianie recenzji (Recenzenci)

Recenzent wystawia recenzję w formie elektronicznej (w systemie APD), a następnie wydrukowaną i podpisaną recenzję dostarcza do dziekanatu (najpóźniej dwa dni przed obroną). Po wystawieniu recenzji opiekun pracy dyplomowej automatycznie otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że praca zmieniła status.  

8. Zatwierdzenie pracy dyplomowej (Opiekun pracy)

Opiekun pracy ostatecznie zatwierdza pracę dyplomową w systemie APD. Zatwierdzona praca dyplomowa jest gotowa do obrony i proces jej obsługi w systemie APD jest zakończony.

9. Złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie (Student)

Jeżeli praca została dopuszczona do obrony, student drukuje z APD pracę dyplomową, a następnie dostarcza jeden jej egzemplarz do dziekanatu w terminie podanym przez Dziekana na stronie Wydziału w zakładce Ogłoszenia dla studentów. Student może również przekazać po jednym egzemplarzu pracy dyplomowej w formie drukowanej opiekunowi pracy i recenzentowi, w porozumieniu z nimi. Wykaz pozostałych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia obrony znajduje się na stronie Wydziału w zakładce Praca dyplomowa.

Praca dyplomowa w formie drukowanej jest przechowywana w teczce akt osobowych studenta przez okres 50 lat. Po obronie pracy dyplomowej z wynikiem pozytywnym praca przesyłana jest do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD), z zastrzeżeniem, że w repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję