Strona: Procedura postępowania z pracą dyplomową na WMiFS / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32023.jpg

Procedura postępowania z pracą dyplomową na WMiFS

obowiązująca od dnia 20 stycznia 2021 r.

1. Cel procedury.

Celem niniejszej procedury jest monitorowanie prawidłowego przebiegu procesu dyplomowania oraz przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich przez studentów przygotowujących prace dyplomowe.

2. Zakres stosowania procedury.

Procedura stosowana jest na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej. Podlegają jej wszystkie prace dyplomowe przygotowane przez studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, a także, o ile przewiduje to program studiów, studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, prowadzonych na Wydziale. Procedura jest powiązana z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym (JSA) i z obowiązującym na Uczelni systemem Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

 3. Definicje

Praca - pisemna praca dyplomowa w formie elektronicznej wykonana przez studenta studiów stacjonarnych prowadzonych na Wydziale, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów wyższych.

Wydziałowe wymagania dotyczące przygotowania pracy dyplomowej - wymagania i zalecenia dotyczące przygotowania pracy dyplomowej, w szczególności: formy, układu treści, minimalnej i maksymalnej liczby stron (Załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

Wykaz dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej - spis dokumentów wymaganych  przed obroną pracy dyplomowej wraz z informacją o osobie odpowiedzialnej za przygotowanie i dostarczenie danego dokumentu (Załącznik nr 2 do niniejszej procedury).

Plagiat - przypisanie sobie autorstwa fragmentu lub innych elementów cudzego utworu.

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) - system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, stanowiący wsparcie pracy weryfikacyjnej promotora pracy dyplomowej.

Badanie antyplagiatowe - sprawdzenie pracy dyplomowej pod kątem plagiatu z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. W ramach jednego badania można wykonać maksymalnie trzy próby sprawdzenia pliku z pracą.

Raport niejednoznaczny – raport wskazujący na możliwość dokonania przez studenta manipulacji w tekście pracy mających na celu ukrycie plagiatu.

Raport ogólny z badania antyplagiatowego - raport dostępny w systemie JSA lub APD zawierający dane ogólne pracy, podstawowe definicje używane w raporcie oraz badane statystyki i sumaryczne wskaźniki  dotyczące sprawdzanej pracy.

Raport szczegółowy z badania antyplagiatowego - raport dostępny w systemie JSA lub APD zawierający szczegółową analizę badanych statystyk i wskaźników.

Protokół kontroli samodzielności wykonania pracy - raport ogólny z badania antyplagiatowego z wypełnioną przez promotora sekcją wnioski.

Protokół egzaminu dyplomowego - dokument sporządzany podczas obrony pracy dyplomowej, zgodnie z obowiązującym na Uczelni wzorem, sporządzany w formie papierowej podczas obrony stacjonarnej, a w przypadku obrony zdalnej sporządzany w formie elektronicznej.

Informacja o przechowywaniu pracy dyplomowej - dokument sporządzany przez pracownika dziekanatu (zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 4/2021 Rektora PRz), przechowywany w teczce akt osobowych studenta, informujący o sposobie elektronicznej  archiwizacji pracy dyplomowej studenta.

 4. Skróty.

APD - obowiązujący na Uczelni system Archiwum Prac Dyplomowych

JSA  - Jednolity System Antyplagiatowy

S       -  student Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej (autor pracy)

P       -  promotor pracy dyplomowej

R       - recenzent pracy dyplomowej

PK    - przewodniczący komisji egzaminacyjnej

D       - Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej

PD    - pracownik dziekanatu odpowiedzialny za kierunek dyplomowania

T       - termin realizacji zadania

5. Odpowiedzialność.

Dziekan Wydziału /D/:

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu dyplomowania,
 • podjęcie działań po otrzymaniu informacji od promotora pracy dyplomowej o możliwości popełnienia plagiatu przez studenta,
 • skierowanie pisemnego wniosku do rektora o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec studenta podejrzanego o popełnienie plagiatu,
 • poinformowanie studenta podejrzanego o popełnienie plagiatu o podjętych wobec niego działaniach,
 • podpis wydrukowanych przez pracownika dziekanatu recenzji, wypełnionych i zatwierdzonych uprzednio przez recenzentów pracy dyplomowej.

Promotor pracy dyplomowej /P/:

 • akceptacja danych wprowadzonych przez studenta w systemie APD i skierowanie pliku z jego pracą dyplomową do sprawdzenia w systemie JSA,  
 • analiza raportu ogólnego i szczegółowego z badania antyplagiatowego,
 • zlecenie studentowi usunięcia manipulacji w tekście pracy dyplomowej (w przypadku gdy raport z badania antyplagiatowego jest niejednoznaczny),
 • akceptacja raportu ogólnego z badania antyplagiatowego oraz podjęcie decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony,
 • poinformowanie studenta o podejrzeniu popełnienia przez niego plagiatu (jeśli takie podejrzenie zaistnieje) oraz poinformowanie o tym dziekana,
 • złożenie w dziekanacie wydrukowanego i podpisanego protokołu kontroli samodzielności wykonania pracy,
 • skierowanie pracy do recenzji i wypełnienie recenzji w systemie APD,
 • dopuszczenie pracy do obrony w systemie APD.

Student /S/:

 • przygotowanie elektronicznej wersji pisemnej pracy dyplomowej zgodnie z wydziałowymi wymaganiami dotyczącymi pracy dyplomowej,
 • wprowadzenie danych dotyczących pracy oraz umieszczenie pliku z pracą w systemie APD,
 • usunięcie (na polecenie promotora pracy dyplomowej) manipulacji w tekście pracy utrudniających badanie antyplagiatowe i ponowne umieszczenie pliku z pracą w systemie APD,
 • dostarczenie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do obrony pracy (zgodnie z wykazem z Załącznika nr 2).

Pracownik Dziekanatu /PD/:

 • wydruk zatwierdzonych recenzji z systemu APD,
 • sprawdzenie kompletności dokumentacji wymaganej do obrony pracy dyplomowej,
 • sporządzenie i umieszczenie w teczce akt osobowych studenta informacji o przechowywaniu pracy dyplomowej (pod warunkiem, że egzamin dyplomowy zakończył się wynikiem pozytywnym).

Recenzent /R/

 • wypełnienie i zatwierdzenie recenzji w systemie APD .

Przewodniczący Komisji  Egzaminacyjnej /PK/

 •  nadzór nad prawidłowym przebiegiem obrony pracy dyplomowej.

6. Sposób postępowania schemat podgląd

7. Dokumenty związane.

7.1. Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dn. 20 lipca 2018 r.

7.2. Regulamin studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej obowiązujący od  1.10.2019 r.

7.3. Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej  z dn. 12  stycznia 2021 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania oraz archiwizacji prac dyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej.

7.4. Zarządzenie nr 122/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dn. 8 grudnia 2020 r. w sprawie aktualizacji Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

8. Załączniki.

8.1. Wydziałowe wymagania dotyczące przygotowania pracy dyplomowej (Załącznik nr 1).

8.2. Wykaz dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej (Załącznik nr 2).

9. Rozdzielnik.

D,  P, PD, R, S

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję