Strona: Wymagania dotyczące przygotowania pracy dyplomowej / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32023.jpg

Wymagania dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

Załącznik nr 1 do Procedury postępowania z pracą dyplomową na WMiFS obowiązującej od dnia 23 czerwca 2021 r.

1. Układ pracy

Pod względem objętości praca dyplomowa nie powinna liczyć mniej niż 15 ani więcej niż 50 znormalizowanych stron formatu A4. Do podanych wielkości nie wlicza się dodatków, aneksów i załączników.

Praca dyplomowa powinna mieć następujący układ:

 1. Strona tytułowa
 2. Spis treści.
 3. Wstęp.
 4. Zasadnicza część pracy (składająca się z co najmniej dwóch rozdziałów).
 5. Podsumowanie.
 6. Spis literatury.
 7. Załączniki (jeśli istnieje taka potrzeba).
 8. Streszczenie.

Praca powinna być napisana w sposób przejrzysty tak, by czytający mógł śledzić wywody autora bez większych problemów.

We wstępie pracy zaleca się krótkie omówienie problematyki związanej z pracą. Należy w kilku zdaniach przedstawić krótki przegląd treści pracy i zwrócić uwagę na uzyskane wyniki.

Zasadnicza część pracy powinna składać się z dwóch części: wstępnej (opisowej) i merytorycznej. W części wstępnej (opisowej) należy przedstawić, na podstawie dostępnej literatury, zagadnienia związane z tematyką prezentowanej pracy. Ta część pracy powinna omawiać podstawowe założenia pracy, opisywać metody i techniki badawcze oraz prezentować materiały źródłowe. Opracowanie tej części pracy musi odzwierciedlać poziom wiedzy studenta związany z prezentowaną tematyką. W części merytorycznej pracy należy przedstawić opis problematyki, ewentualne wyniki badań oraz ich analizę.

W podsumowaniu autor pracy powinien ustosunkować się do wyników pracy. Należy ocenić uzyskane wyniki i odnieść się do informacji podawanych w literaturze. Wskazane jest zwrócenie uwagi na perspektywy dalszych badań dotyczących przedstawianej w pracy tematyki.

W spisie literatury należy podać wszystkie źródła (książki, podręczniki, czasopisma), które zostały wykorzystane w pracy, w tym również adresy stron WWW z podaniem autora cytowanego materiału i tytułu.

Krótkie, kilkuzdaniowe streszczenie należy napisać w języku polskim oraz w języku angielskim. W streszczeniu (zarówno w języku polskim jak i angielskim) należy również podać tytuł pracy oraz słowa kluczowe (nie więcej niż 5 słów).

2. Zalecenia techniczne dotyczące pisania prac

Praca dyplomowa powinna być napisana w dowolnym edytorze tekstu, umożliwiającym zapis w postaci pliku o rozszerzeniu docx lub tex. Marginesy w całej pracy powinny być ustawione następująco:

margines górny – 25 mm

margines dolny – 25 mm

margines lewy – 30 mm

margines prawy – 25 mm

Praca powinna być napisana w formacie A4 czcionką w rozmiarze 10-12 pt. Odstęp między wierszami powinien wynosić 1,5 interlinii. Numeracja stron powinna być automatyczna.

Wszystkie główne elementy struktury pracy dyplomowej, a więc wstęp, kolejne rozdziały, spisy rysunków, tabel, wykresów, bibliografia, ewentualne aneksy oraz streszczenie muszą rozpoczynać się od nowej strony.

Wzory umieszczamy w pracy centralnie. Każdy numerowany wzór umieszczamy w oddzielnej linii.

Podpisane wykresy, rysunki, tabele i zdjęcia zamieszczamy w tekście centralnie w stosunku do wewnętrznego i zewnętrznego marginesu.

3. Treść pracy i jej zakres

Tematyka prac dyplomowych na danym kierunku powinna wynikać z programu studiów dla tego kierunku, przy czym tematyka nie może powielać treści programowych realizowanych na zajęciach. Praca dyplomowa może posiadać cechy projektu. Temat pracy powinien być określony w sposób jasny i przejrzysty tak, by nie budził żadnych wątpliwości u studenta piszącego pracę dyplomową.

4. Cel pracy dyplomowej

Celem pracy dyplomowej na kierunku matematyka jest wykazanie przez studenta umiejętności:

 1. Samodzielnej pracy z tekstem matematycznym;
 2. Dostrzegania i uzupełniania opuszczonych fragmentów rozumowań i obliczeń w literaturze wykorzystywanej przy pisaniu pracy;
 3. Opracowywania problemów zawierających elementy metody pracy naukowej z zakresu matematyki (np. dobór stosownych przykładów i kontrprzykładów, uogólnienia twierdzeń itp.);
 4. Analizy porównawczej wybranego zagadnienia matematycznego na podstawie kilku pozycji literatury matematycznej.

Celem pracy dyplomowej na kierunku inżynieria medyczna jest wykazanie przez studenta umiejętności:

 1. Samodzielnej pracy z tekstem naukowym;
 2. Analizy informacji zawartej w literaturze wykorzystywanej przy pisaniu pracy;
 3. Analizy porównawczej wybranych zagadnień z zakresu szeroko pojętej inżynierii medycznej na podstawie kilku pozycji literatury naukowej;
 4. Dobierania metod i narzędzi badawczych do ustalonych celów głównych i szczegółowych pracy;
 5. Opracowania metod inżynieryjnych oraz prototypów lub modeli w zakresie mechaniki, elektroniki, automatyki i innych obszarów techniki dedykowanych dla medycyny i rehabilitacji (dotyczy prac projektowych);
 6. Wykorzystania sprzętu technicznego oraz specjalistycznego oprogramowania w celu wykonywania projektów (dotyczy prac projektowych).

Celem pracy dyplomowej na kierunku inżynieria i analiza danych jest wykazanie przez studenta umiejętności:

 1. Samodzielnej pracy z tekstem naukowym;
 2. Analizy informacji zawartej w literaturze wykorzystywanej przy pisaniu pracy;
 3. Analizy porównawczej wybranych zagadnień z zakresu szeroko pojętej inżynierii i analizy danych na podstawie kilku pozycji literatury naukowej;
 4. Dobierania metod i narzędzi badawczych do ustalonych celów głównych i szczegółowych pracy;
 5. Opracowania problemów badawczych, zadań projektowych czy informatycznych związanych z analizą danych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję