Egzamin dyplomowy zdalny - procedura

 

Procedura przeprowadzania zdalnego egzaminu dyplomowego
na studiach pierwszego i drugiego stopnia
na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej

 

Działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 czerwca 2019 roku w związku z § 51 ust. 1 Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 czerwca 2019 roku, Zarządzenia Nr 47/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie  organizacji egzaminu dyplomowego prowadzonego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej określa następujące zasady przeprowadzania zdalnego egzaminu dyplomowego na kierunkach: matematyka (studia pierwszego i drugiego stopnia), inżynieria i analiza danych (studia pierwszego stopnia) oraz inżynieria medyczna (studia pierwszego stopnia).

 

1

 1. Od dnia 1 kwietnia 2020 roku w Politechnice Rzeszowskiej egzaminy dyplomowe, zwane dalej zdalnymi egzaminami dyplomowymi mogą być prowadzone poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.
 2. Zdalne egzaminy dyplomowe są realizowane na platformie obron zdalnych dostępnej przez system KRK.
 3. Zdalne egzaminy dyplomowe są prowadzone na uzasadniony wniosek studenta chyba, że dziekan zdecyduje o tej formie ich prowadzenia w porozumieniu z Wydziałowym Samorządem Studenckim.

 

2

 1. W przypadku realizowania zdalnych egzaminów dyplomowych proces składania, zatwierdzania i archiwizowania prac dyplomowych odbywa się za pomocą systemu Archiwum Prac Dyplomowych, zwanego dalej „APD” zintegrowanego z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów dostępnego pod adresem https://apd.prz.edu.pl z uwzględnieniem ust. 2.
 2. Protokół kontroli samodzielności wykonania pracy (wydruk strony raportu z uzyskanymi wskaźnikami podobieństwa podpisany przez promotora) oraz oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy są składane za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie pliku zawierającego skan lub zdjęcie podpisanego protokołu albo oświadczenia na adres mailowy właściwego Dziekanatu https://wmifs.prz.edu.pl/wydzial/dziekanaty.
 3. Przesłanie protokołu i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 w postaci elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem przez promotora i studenta pisemnych dokumentów dołączanych do pracy.
 4. Promotor i recenzent zobowiązani są do wypełnienia oraz zatwierdzenia w APD formularza oceny stanowiącej recenzję pracy. Zatwierdzenie recenzji w APD powinno nastąpić najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem egzaminu. Recenzje sporządzone w systemie teleinformatycznym umożliwiającym uwierzytelnienie pracownika nie wymagają opatrywania ich podpisami.

 

3

 1. Zdalny egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i obejmuje:
 • weryfikację efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów na danym kierunku, poziomie i profilu (zwaną krótko weryfikacją),
 • obronę pracy dyplomowej.
 1. Obie części zdalnego egzaminu dyplomowego odbywają się tego samego dnia podczas jednego wirtualnego spotkania w pokoju obron.
 2. W przypadkach uzyskania z weryfikacji efektów uczenia się lub obrony pracy dyplomowej oceny „niedostateczny” albo nieusprawiedliwionej nieobecności na zdalnym egzaminie dyplomowym przy wyznaczaniu powtórnego terminu przepisy §52 Regulaminu studiów wyższych stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku opisanym w ust. 4, powtórny egzamin odbywa się w trybie tradycyjnym (o ile jest taka możliwość) albo w trybie zdalnym (na wniosek studenta).

 

4

 1. Zdalne egzaminy dyplomowe są realizowane zgodnie z harmonogramem publikowanym na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej pod adresem: https://wmifs.prz.edu.pl/studenci/egzamin-dyplomowy/harmonogramy-egzaminow-dyplomowych oraz odbywają się w wirtualnych pokojach obron. Wszyscy uczestnicy zdalnego egzaminu dyplomowego łączą się w jednym czasie w systemie wideokonferencji.
 2. Każdy z uczestników zdalnego egzaminu dyplomowego powinien być wyposażony w komputer z dostępem do Internetu, którego przepływność wynosi co najmniej: 0,5 Mb/s dla danych wysyłanych do sieci i 1 Mb/s dla danych pobieranych z sieci. Dodatkowo komputer musi posiadać kamerę i mikrofon oraz przeglądarkę internetową obsługującą HTML5 (np. firefox lub google chrome). Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania.
 3. Zawiadomienia o zdalnym egzaminie dyplomowym są rozsyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej dwa dni przed jego terminem. Zawiadomienie zawiera informację o kolejnych krokach, które należy wykonać, w tym również informację o pokoju testowym.
 4. Członkowie komisji i studenci zobowiązani są do włączenia dialogów/paneli oczekiwania na egzamin z pięciominutowym wyprzedzeniem w odniesieniu do terminu przewidzianego w harmonogramie. Sposób postępowania umożliwiający dostęp do dialogów/paneli oczekiwania opisano w instrukcji obsługi obron zdalnych.
 5. Komisja przeprowadzająca zdalny egzamin dyplomowy zobowiązana jest do wcześniejszego przygotowania zestawów pytań, mających na celu weryfikację efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów przez dyplomanta. Każdy zestaw zawiera trzy pytania, wybrane z listy zagadnień opublikowanej na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.
 6. Przed rozpoczęciem zdalnego egzaminu dyplomowego komisja, na podstawie obrazu, potwierdza tożsamość dyplomanta. Przewodniczący komisji może zadać dyplomantowi dodatkowo pytanie, które pozwoli zweryfikować tożsamość dyplomanta.
 7. Zdalny egzamin dyplomowy prowadzi przewodniczący komisji, który nadzoruje przebieg egzaminu.
 8. Podczas pierwszej części zdalnego egzaminu dyplomowego dyplomant losuje zestaw pytań, z zestawu wybiera dwa pytania i udziela na nie odpowiedzi.
 9. Druga część zdalnego egzaminu dyplomowego obejmuje krótką (do 10 minut) prezentację pracy dyplomowej przez dyplomanta oraz odpowiedzi dyplomanta na dwa pytania z zakresu pracy zadane przez komisję. Na czas prezentacji pracy przewodniczący komisji przekazuje dyplomantowi prawo do kierowania prelekcją.
 10. Przy ustalaniu ostatecznego wyniku studiów przewodniczący i poszczególni członkowie komisji komunikują się za pomocą wiadomości tekstowych (czat prywatny).
 11. Z przebiegu zdalnego egzaminu dyplomowego sporządzany jest protokół, który stanowi integralną część dokumentacji toku studiów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji zdalnego egzaminu dyplomowego, nie później niż 3 dni robocze od dnia zdalnego egzaminu dyplomowego.
 12. Wszystkich uczestników zdalnego egzaminu dyplomowego obowiązuję strój wizytowy. Na ekranie monitora musi być widoczna postać studenta (od pasa w górę) oraz jego dłonie. Ponadto zdający w trakcie egzaminu powinien mieć skierowany wzrok bezpośrednio na kamerę, a w pomieszczeniu, w którym się znajduje, nie może przebywać żadna osoba postronna. Zalecany jest również wybór tła odpowiedniego dla powagi odbywającego się egzaminu dyplomowego.
 13. Zakończenie zdalnego egzaminu dyplomowego każdorazowo powoduje zamknięcie pokoju obron, również w przypadku, gdy skład komisji kolejnego egzaminu pozostaje bez zmian.
 14. Zdalny egzamin dyplomowy jest realizowany tylko pod warunkiem połączenia się z pokojem obron wszystkich uczestników zdalnego egzaminu dyplomowego. Problem z połączeniem któregokolwiek z uczestników uniemożliwia pomyślne zakończenie egzaminu. W przypadku ewentualnych problemów technicznych, przewodniczący komisji podejmuje decyzję o dalszych krokach i niezwłocznie o tym informuje drogą mailową wszystkich uczestników egzaminu.
 15. W sprawach nieuregulowanych ww. zasadami decyzje podejmuje Dziekan.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję