Strona: Egzamin dyplomowy zdalny - procedura / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32023.jpg

Egzamin dyplomowy zdalny - procedura

 

Procedura zdalnego egzaminu dyplomowego
na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej

obowiązująca od 18 lutego 2021 r.

 

1

 1. Zdalne egzaminy dyplomowe są realizowane za pośrednictwem MS Teams lub platformy obron zdalnych KRK.
 2. Zdalny egzamin dyplomowy przeprowadza się na uzasadniony wniosek studenta, chyba że Dziekan w porozumieniu z wydziałowym samorządem studenckim zdecyduje o zdalnej formie przeprowadzania egzaminu dyplomowego.
 3. Zdalne egzaminy dyplomowe są realizowane z uwzględnieniem przepisów i procedur obowiązujących na Uczelni.

2

 1. Zdalny egzamin dyplomowy obejmuje:
 • weryfikację efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów na danym kierunku, poziomie i profilu (zwaną krótko weryfikacją),
 • obronę pracy dyplomowej.
 1. O ile Dziekan nie zdecyduje inaczej, obie części zdalnego egzaminu dyplomowego przeprowadza się w formie ustnej.
 2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia jednej z części zdalnego egzaminu dyplomowego w siedzibie Uczelni, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
 3. W przypadkach uzyskania z weryfikacji efektów uczenia się lub obrony pracy dyplomowej oceny „niedostateczny” lub nieprzystąpienia do zdalnego egzaminu dyplomowego przy wyznaczaniu powtórnego terminu stosuje się przepisy §52 Regulaminu studiów wyższych.
 4. W przypadku opisanym w pkt. 4, powtórny egzamin odbywa się w trybie tradycyjnym (o ile jest taka możliwość) albo w trybie zdalnym (na wniosek studenta).

3

 1. Każdy z uczestników zdalnego egzaminu dyplomowego powinien być wyposażony w sprzęt umożliwiający płynną transmisję video.
 2. Zawiadomienia o zdalnym egzaminie dyplomowym są rozsyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej dwa dni przed jego terminem.
 3. Komisja przeprowadzająca zdalny egzamin dyplomowy zobowiązana jest do wcześniejszego przygotowania zestawów pytań, mających na celu weryfikację efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów przez dyplomanta. Każdy zestaw zawiera trzy pytania, wybrane z listy zagadnień opublikowanej na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.
 4. Przed rozpoczęciem zdalnego egzaminu dyplomowego komisja potwierdza tożsamość dyplomanta.
 5. Zdalny egzamin dyplomowy prowadzi przewodniczący komisji, który nadzoruje przebieg egzaminu.
 6. Podczas pierwszej części zdalnego egzaminu dyplomowego dyplomant losuje zestaw pytań, z zestawu wybiera dwa pytania i udziela na nie odpowiedzi.
 7. Druga część zdalnego egzaminu dyplomowego obejmuje krótką (do 10 minut) prezentację pracy dyplomowej przez dyplomanta oraz odpowiedzi dyplomanta na dwa pytania z zakresu pracy zadane przez komisję. Na czas prezentacji pracy przewodniczący komisji przekazuje dyplomantowi prawo do kierowania prelekcją.
 8. Na czas ustalenia wyników egzaminu student opuszcza spotkanie. Po uzgodnieniu ocen przez komisję student zostaje poinformowany o wyniku egzaminu.
 9. Z przebiegu zdalnego egzaminu dyplomowego sporządzany jest protokół, zgodnie z instrukcją elektronicznego protokołu egzaminu dyplomowego umieszczonego w systemie APD.
 10. Wszystkich uczestników zdalnego egzaminu dyplomowego obowiązuje strój wizytowy. Zdający w trakcie egzaminu powinien mieć skierowany wzrok bezpośrednio na kamerę, a w pomieszczeniu, w którym się znajduje, nie może przebywać żadna osoba postronna. Niedopuszczalne jest używanie tła programowego.
 11. W przypadku pojawienia się podczas egzaminu ewentualnych problemów technicznych student jest zobowiązany poinformować o tym przewodniczącego komisji.
 12. W sprawach nieuregulowanych ww. zasadami decyzje podejmuje Dziekan.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję