Strona: Misja i strategia rozwoju / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32024.jpg

Misja i strategia rozwoju

Misja i strategia rozwoju Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na  lata 2021-2024

Misja WMiFS

Misją Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej jest:

 • rzetelna edukacja umożliwiająca absolwentom sprostanie wymogom rynku pracy,
 • kształtowanie u studentów kreatywności oraz postaw etycznych i społecznych,
 • utrzymanie pozycji wiodącego ośrodka naukowo-dydaktycznego w regionie,
 • współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie.

Cele strategiczne WMiFS

Cele strategiczne WMiFS na lata 2021-2024 obejmują cztery następujące obszary:

- obszar kształcenia,

- obszar nauki,

- obszar współpracy z otoczeniem,

- obszar  popularyzacji i promocji.

Cele strategiczne w obszarze kształcenia to:

 • utworzenie studiów II stopnia na kierunku inżynieria i analiza danych,
 • utworzenie studiów II stopnia na kierunku inżynieria medyczna,
 • utworzenie studiów ściśle związanych z dyscypliną naukową nauki fizyczne,
 • zwiększenie roli nauk podstawowych - matematyki i fizyki - w procesie kształcenia na kierunkach technicznych prowadzonych na Uczelni,
 • stworzenie nowych i modernizacja istniejących na Wydziale pracowni i laboratoriów studenckich,
 • wspieranie działalności wydziałowych kół naukowych,
 • praca ze studentem szczególnie uzdolnionym, w tym poprzez umożliwianie uczestnictwa w seminariach naukowych prowadzonych na WMiFS, oraz włączanie do prowadzonych badań,
 • uatrakcyjnianie oferty staży zawodowych i praktyk studenckich oraz włączanie praktyków w proces kształcenia,
 • aplikacja o projekty dydaktyczne kierowane do studentów, 
 • zwiększanie krajowej i międzynarodowej mobilności studentów,
 • umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
 • stałe doskonalenie procesu kształcenia.

Cele strategiczne w obszarze nauki to:

 • uzyskanie jak najwyższej kategorii naukowej w dyscyplinie matematyka i dyscyplinie nauki fizyczne,
 • rozwój dyscypliny inżynieria biomedyczna umożliwiający ewaluację naukową za lata 2022-2025,
 • rozwój kadry naukowej poprzez zdobywanie stopni i tytułów naukowych przez pracowników WMiFS oraz pozyskiwanie kadry z zewnątrz,
 • współpraca naukowa z innymi Wydziałami Politechniki Rzeszowskiej oraz ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, w szczególności organizacja konferencji naukowych oraz wspólnych seminariów,
 • systematyczne zwiększanie liczby i poziomu publikacji naukowych,
 • aplikacja o finansowanie projektów naukowych z różnych źródeł,
 • rozwój laboratoriów naukowych w zakresie wspieranych dyscyplin,
 • czynny udział pracowników w rozwoju technologicznym, w szczególności w rozwoju technologii wodorowej.

 Cele strategiczne w obszarze współpracy z otoczeniem to:

 • podtrzymanie istniejących kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym z regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Gospodarczej,
 • rozwijanie współpracy z otoczeniem w zakresie projektów naukowych,
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie prowadzonych przez Politechnikę Rzeszowską na Wydziale kierunków studiów, w szczególności w zakresie praktyk i staży naukowych,
 • współpraca ze szkołami średnimi w regionie,
 • utrzymanie stabilności finansowej pozwalającej na systematyczny i zrównoważony rozwój,
 • poprawa warunków lokalowych jednostek Wydziału,
 • włączenie się przedstawicieli Wydziału w prace nad Polską Strategią Wodorową.

Cele strategiczne w obszarze popularyzacji i promocji to:

 • popularyzacja matematyki i fizyki w regionie poprzez współpracę ze szkołami średnimi z regionu,
 • organizacja zajęć otwartych z matematyki i fizyki oraz kontynuacja pokazów z fizyki,
 • promocja kierunków studiów prowadzonych przez Uczelnię na WMiFS,
 • wspomaganie kształcenia po pandemii,
 • zwiększenie zaangażowania studentów w popularyzację nauki i promocję Wydziału.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję