Misja i strategia rozwoju

Misja i strategia rozwoju Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza określa strategiczne cele i priorytety rozwoju jednostki. Za realizację strategii odpowiada Dziekan WMiFS.

Misja

 • utrzymanie pozycji wiodącego ośrodka naukowo-dydaktycznego w regionie,
 • rzetelna edukacja umożliwiająca absolwentom sprostanie wymogom rynku pracy,
 • kształtowanie u studentów postaw etycznych i społecznych, poszanowania praw człowieka oraz tolerancji, odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków,
 • współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie.

Cele strategiczne

Strategia rozwoju Wydziału obejmuje działania w trzech obszarach: kształcenia, nauki i zarządzania.

Obszar kształcenia:

 • doskonalenie, poszerzanie i promowanie oferty dydaktycznej Wydziału,
 • modernizacja i tworzenie nowych laboratoriów dydaktycznych,
 • wnioskowanie o realizację projektów związanych z kształceniem studentów,
 • zapewnienie najwyższej jakości kształcenia poprzez doskonalenie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • aktualizacja planów i programów kształcenia z uwzględnieniem rozwoju nauki i potrzeb pracodawców,
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu,
 • włączanie do procesu kształcenia specjalistów - praktyków,
 • tworzenie nowych kół naukowych oraz wspieranie dotąd działających,
 • włączanie studentów w prace naukowo-badawcze,
 • współpraca z samorządem studenckim i wspieranie jego działalności,
 • rozwój wymiany międzynarodowej studentów,
 • promowanie pozanaukowych osiągnięć studentów, w tym artystycznych i sportowych.

Obszar nauki:

 • zwiększenie liczby i jakości publikacji naukowych,
 • zwiększenie wpływu działalności naukowej pracowników Wydziału na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
 • pozyskiwanie środków na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN,
 • rozwijanie krajowej i zagranicznej współpracy naukowej,
 • modernizacja i tworzenie laboratoriów badawczych,
 • wspieranie aktywności pracowników związanej z uzyskiwaniem stopni i tytułów naukowych,
 • organizacja konferencji naukowych.

Obszar zarządzania:

 • utrzymanie stabilności finansowej pozwalającej na systematyczny i zrównoważony rozwój,
 • poprawa warunków lokalowych Wydziału,
 • rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • rozwijanie współpracy ze szkołami średnimi z regionu,
 • szeroka promocja Wydziału.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję