Strona: Wybór tematu pracy dyplomowej / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32023.jpg

Wybór tematu pracy dyplomowej

ZASADY WYBORU TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

I PRZYDZIELANIA RECENZENTÓW PRAC DYPLOMOWYCH

Matematyka

 1. Tematy prac dyplomowych dla studentów kierunku matematyka realizowane są przede wszystkim w Katedrze Analizy Nieliniowej, Zakładzie Matematyki Dyskretnej, Zakładzie Modelowania Matematycznego oraz Zakładzie Topologii i Algebry. Za zgodą Dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej prace dyplomowe mogą być również realizowane poza wymienionymi wyżej jednostkami.
 2. Datę udostępnienia studentom tematów prac dyplomowych i termin wyboru tematu, z zachowaniem co najmniej tygodniowego odstępu pomiędzy tymi terminami, ustala Prodziekan ds. kształcenia. Wybór tematów prac dyplomowych powinien być dokonany nie później niż 9 miesięcy przed planowanym terminem ukończenia studiów.
 3. Liczbę prac dyplomowych dla danego cyklu kształcenia realizowanych w każdej jednostce oraz termin zgłoszenia propozycji tematów prac dyplomowych ustala Prodziekan ds. kształcenia.
 4. Pracownicy jednostek WMiFS wymienionych w punkcie 1 zgłaszają propozycje tematów wraz z krótkim opisem każdego tematu do kierownika swojej jednostki, zaś kierownik, po zatwierdzeniu propozycji tematów, przesyła zbiorczą listę proponowanych tematów do Prodziekana ds. kształcenia. Przy każdym temacie powinno być podane imię i nazwisko promotora oraz krótki opis pracy.
 5. Za zgodność proponowanych tematów z wymaganiami stawianymi pracom dyplomowym odpowiada pracownik zgłaszający temat pracy, a za rozdzielenie liczby tematów pomiędzy pracowników jednostki odpowiada jej kierownik.
 6. Dopuszcza się zgłoszenie tematu pracy dyplomowej wraz z nazwiskiem studenta, który uzyskał zgodę pracownika zgłaszającego dany temat.
 7. Ostateczną listę proponowanych tematów prac zatwierdza Prodziekan ds. kształcenia.
 8. Lista zatwierdzonych tematów prac dyplomowych zostaje udostępniona studentom przez Prodziekana ds. kształcenia. Wstępny wybór konkretnego tematu odbywa się w ustalonym przez Prodziekana ds. kształcenia terminie poprzez wpis na udostępnionej liście tematów, która następnie jest przesyłana przez starostę do Dziekanatu. Wybór tematu pracy dyplomowej przez studenta powinien być wcześniej uzgodniony z przyszłym promotorem pracy dyplomowej.
 9. Student jest zobowiązany do złożenia pisemnej deklaracji przydziału pracy dyplomowej w formie wiadomości e-mail zgodnie z załączonym wzorem. Student przesyła studencką pocztą elektroniczną deklarację do promotora w celu akceptacji przypisania do zgłoszonego tematu. Po uzyskaniu akceptacji student przesyła e-mail wraz z historią korespondencji do właściwego Dziekanatu.
 10. Po wyznaczonym przez Prodziekana ds. kształcenia terminie Dziekanat sporządza dla każdej jednostki zbiorczą listę przydzielonych tematów prac wraz z nazwiskami studentów i promotorów w celu ostatecznego zatwierdzenia przez kierownika jednostki i Prodziekana ds. kształcenia.
 11. Listę recenzentów prac dyplomowych dla danego cyklu kształcenia ustala Prodziekan ds. kształcenia spośród wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 1. Dopuszcza się, aby recenzentem pracy był pracownik innej jednostki niż wymienione w punkcie 1.
 12. Sytuacje sporne rozstrzyga Dziekan WMiFS.


 

ZASADY WYBORU TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

I PRZYDZIELANIA RECENZENTÓW PRAC DYPLOMOWYCH

Inżynieria medyczna

 1. Tematy prac dyplomowych dla studentów kierunku inżynieria medyczna realizowane są przede wszystkim w jednostkach, których pracownicy prowadzą na tym kierunku zajęcia dydaktyczne. Za zgodą Dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej prace dyplomowe mogą być również realizowane poza wymienionymi wyżej jednostkami.
 2. Datę udostępnienia studentom tematów prac dyplomowych i termin wyboru tematu, z zachowaniem co najmniej tygodniowego odstępu pomiędzy tymi terminami, ustala Prodziekan odpowiedzialny za kierunek. Wybór tematów prac dyplomowych powinien być dokonany nie później niż 9 miesięcy przed planowanym terminem ukończenia studiów.
 3.  Liczbę prac dyplomowych dla danego cyklu kształcenia realizowanych w danej  jednostce oraz termin zgłoszenia propozycji tematów prac dyplomowych ustala Prodziekan odpowiedzialny za kierunek.
 4. Pracownicy zgłaszają propozycje tematów prac dyplomowych w uzgodnieniu z kierownikiem swojej jednostki bezpośrednio do Prodziekana odpowiedzialnego za kierunek. Przy każdym temacie powinno być podane imię i nazwisko promotora oraz krótki opis pracy. Za zgodność proponowanych tematów z wymaganiami stawianymi pracom dyplomowym odpowiada pracownik zgłaszający temat pracy, a za rozdzielenie liczby tematów pomiędzy pracowników jednostki odpowiada jej kierownik.
 5. Dopuszcza się zgłoszenie tematu pracy dyplomowej wraz z nazwiskiem studenta, który uzyskał zgodę pracownika zgłaszającego dany temat.
 6. Ostateczną listę proponowanych tematów prac zatwierdza Prodziekan odpowiedzialny za kierunek.
 7. Lista zatwierdzonych tematów prac dyplomowych zostaje udostępniona studentom przez Prodziekana odpowiedzialnego za kierunek. Wstępny wybór konkretnego tematu odbywa się w ustalonym przez Prodziekana terminie poprzez wpis na udostępnionej liście tematów, która następnie jest przesyłana przez starostę do Dziekanatu. Wybór tematu pracy dyplomowej przez studenta powinien być wcześniej uzgodniony z przyszłym promotorem pracy dyplomowej.
 8. Student jest zobowiązany do złożenia pisemnej deklaracji przydziału pracy dyplomowej w formie wiadomości e-mail zgodnie z załączonym wzorem. Student przesyła studencką pocztą elektroniczną deklarację do promotora w celu akceptacji przypisania do zgłoszonego tematu. Po uzyskaniu akceptacji student przesyła e-mail wraz z historią korespondencji do właściwego Dziekanatu.
 9. Po wyznaczonym przez Prodziekana ds. kształcenia terminie Dziekanat sporządza dla każdej jednostki zbiorczą listę przydzielonych tematów prac wraz z nazwiskami studentów i promotorów w celu ostatecznego zatwierdzenia przez kierownika jednostki i Prodziekana ds. kształcenia.
 10. Listę recenzentów prac dyplomowych dla danego cyklu kształcenia ustala Prodziekan odpowiedzialny za kierunek spośród wszystkich pracowników, którzy są specjalistami w zakresie realizowanego tematu pracy.
 11. Sytuacje sporne rozstrzyga Dziekan WMiFS.

Załącznik

Wzór listu elektronicznego – deklaracji przydziału pracy dyplomowej

 

Temat: Deklaracja przydziału pracy dyplomowej Imię Nazwisko (nr albumu)

 

Imię i nazwisko studenta .............................................................................................................

Numer albumu………………………………………………………

Kierunek: .................................................................

Studia: .............................................................. stopnia

 

 

Promotor .............................................................................................................................

 

Tytuł pracy ...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Krótki opis pracy ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Deklaruję wybór powyższego tematu pracy dyplomowej

Data i podpis studenta.............................

 Uzupełnia promotor:

 Wymagany termin zakończenia pracy ................

 

Akceptuję powyższą deklarację

Data i podpis promotora .............................


 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję