Podstrona: REKRUTACJA / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

REKRUTACJA

w roku akademickim 2021/2022

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia znajdują się na stronie:

https://rekrutacja.prz.edu.pl/rekrutacja

 

Inżynieria i analiza danych

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) -- profil praktyczny (plan studiów)

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek inżynieria i analiza danych pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

kierunek studiów

wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

wagi stosowane do wyników uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

inżynieria i analiza danych

1) matematyka

x 1

x 3

2) informatyka lub
fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 3


 

Inżynieria medyczna

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) -- profil praktyczny (plan studiów)

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek inżynieria medyczna pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

kierunek studiów

wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

wagi stosowane do wyników uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

inżynieria medyczna

1) matematyka

x 1

x 3

2) informatyka lub
fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 3

 

Matematyka

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) -- profil ogólnoakademicki (plan studiów)

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek matematyka pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

kierunek studiów

wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

wagi stosowane do wyników uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

matematyka

1) matematyka

x 1

x 3

2) informatyka lub
fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 3

 

Matematyka

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) -- profil ogólnoakademicki (plan studiów)

Przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek matematyka następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.  

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę:

  1. wynik egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka,
  2. ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Przystąpienie do egzaminu sprawdzającego jest obowiązkowe zarówno dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej kierunku matematyka, jak i dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej innych kierunków oraz absolwentów innych szkół wyższych.

Kandydat będący absolwentem kierunku matematyka Politechniki Rzeszowskiej, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, który na studiach pierwszego stopnia przystąpił do części pierwszej egzaminu dyplomowego w formie pisemnej, tj. weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów, jest zwolniony z egzaminu sprawdzającego, a uzyskany przez niego wynik z części pierwszej egzaminu dyplomowego będzie brany pod uwagę jako ocena z egzaminu sprawdzającego.

Absolwenci kierunku matematyka studiów pierwszego stopnia innych szkół wyższych, na których egzamin dyplomowy odbywa się w formie pisemnej są zwolnieni z egzaminu sprawdzającego o ile zakres, treść i forma tego egzaminu odpowiada zakresowi, treści i formie egzaminu dyplomowego na kierunku matematyka Politechniki Rzeszowskiej. 

Jeżeli kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku matematyka ukończył inny kierunek studiów pierwszego stopnia, obowiązkowo musi przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów na kierunku matematyka

Na podstawie wyniku egzaminu sprawdzającego odbytego w danym roku akademickim kandydat może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia w tym samym lub następnym roku akademickim. 

Zakres egzaminu sprawdzającego obejmuje zestaw zagadnień sprawdzających kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka

Szczegółowy zakres zagadnień dotyczący egzaminu sprawdzającego zostanie podany do wiadomości kandydatów, co najmniej na trzy miesiące przed terminem rekrutacji na studia drugiego stopnia (do końca marca danego roku).

Zakres, treść i forma egzaminu sprawdzającego odpowiada zakresowi, treści i formie egzaminu dyplomowego na studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka Politechniki Rzeszowskiej. 

Kandydat może ponownie przystąpić do egzaminu sprawdzającego w kolejnym terminie,  po ponownym zarejestrowaniu się.

Termin przeprowadzenia egzaminu ustala Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej, co najmniej na jeden miesiąc przed terminem egzaminu i podaje do wiadomości kandydatów. Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego w dwóch terminach.

Wynik egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka oraz ocenę na dyplomie ukończonych studiów wyższych przelicza się na punkty przez odpowiednie wagi.

Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej jest wskaźnik rekrutacji R obliczony według wzoru:

R = 1 x E + 3 x O,

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

E - ocena z egzaminu sprawdzającego,
O - ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych.

Ocena na dyplomie (O) jest przeliczana na punkty przez odpowiednią wagę, ustaloną stosownie do skali ocen, obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej, według poniższego zestawienia:

  1. gdy najwyższą ocena w skali ocen jest ocena 5 – waga 1,0;
  2. gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5,5 – waga 5/5,5;
  3. gdy najwyższą ocena w skali ocen jest ocena 6 – waga 5/6.

Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka odbywa się zgodnie  z „Regulaminem przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego”.  

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję