Strona: Inżynieria Medyczna - opis kierunku / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32023.jpg

Inżynieria Medyczna - opis kierunku

Inżynieria medyczna

Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne, profil praktyczny

Inżynieria medyczna jest kierunkiem studiów łączącym w sobie wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej. Studia te stanowią uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny naukowe związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

Wiedza i umiejętności absolwentów:

 • bezpieczna i skuteczna obsługa wysoce zinformatyzowanej aparatury medycznej,
 • codzienny nadzór techniczny nad aparaturą medyczną,
 • wiedza i umiejętności z zakresu technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem,
 • wiedza i umiejętności z zakresu najnowocześniejszych trendów rozwojowych techniki medycznej, w tym komputerowego modelowania struktur anatomicznych,
 • umiejętność samokształcenia się, wzbogacania swojej wiedzy związane z nieustannym postępem naukowym i technicznym,
 • wiedza inżynierska z zakresu przedmiotów technicznych, w tym elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, materiałoznawstwa i miernictwa,
 • znajomość podstawowych pojęć i technik medycznych,
 • dobre przygotowanie z zakresu nauk ścisłych,
 • umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, gdyż to pozwala rozumieć ograniczenia stosowanych metod badawczych, pomiarowych, diagnostycznych, a także właściwie ocenić uzyskane wyniki.

Wybrane możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne aparatury medycznej,
 • firmy komputerowe zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę,
 • placówki służby zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym instytucje umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach,
 • instytucje badawczo-rozwojowe.

Plan studiów znajduje się na stronie: Idź do planów studiów...

Profil praktyczny

Punkty ECTS (punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji  i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia)  za zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym  obejmujące zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności  i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią wynoszą ponad 50%

Zgodnie z przedstawionym planem studiów studenci kierunku Inżynieria medyczna zobowiązani są odbyć łącznie trzymiesięczną  praktykę zawodową. Odbycie praktyki ma na celu poznanie specyfiki pracy inżyniera medycznego na różnych stanowiskach związanych z kierunkiem studiów zarówno w placówkach ochrony zdrowia jak i firmach produkcyjnych i usługowych umiejscowionych w obrębie obszaru gospodarki związanych z ochroną zdrowia. Pierwsza część praktyki odbywająca się po semestrze czwartym ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu i placówek ochrony zdrowia w tym szpitali, ośrodków zdrowia, klinik i centrów diagnostycznych. Druga część praktyk przewidziana na siódmym semestrze ma zapewnić jak najlepsze wykorzystanie zdobytych podczas studiów umiejętności praktycznego stosowania zdobytej wiedzy oraz płynnego przejścia do rozpoczęcia pracy zawodowej.  Poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z kierunkiem studiów oraz analizy własnych możliwości na rynku pracy, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania a także nawiązanie kontaktów zawodowych stanowią główne cele odbywania praktyki .

Obecnie Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej ma podpisane porozumienia z placówkami służby zdrowia Podkarpacia w tym między inymi Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Rzeszowie, Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Rzeszowie, Szpitalem Specjalistycznym Profamilia w Rzeszowie, Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie, NZOZ Poradnią Leczenia Osteoporozy i Chorób Narządu Ruchu w Stalowej Woli.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję