Strona: Projekt dyplomowy / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32023.jpg

Projekt dyplomowy

Procedura realizacji projektu dyplomowego na kierunku matematyka

na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej

Procedura  obowiązuje  studentów  studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku matematyka w cyklach kształcenia 2019/2020, 2020/2021 oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia Projekt dyplomowy.

 A. Informacje wstępne

 Zajęcia wybieralne Projekt dyplomowy realizowane są na dwóch ostatnich semestrach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku matematyka w cyklach kształcenia 2019/2020 oraz 2020/2021 w wymiarze godzinowym:

- semestr 5: 30 godzin,

- semestr 6: 30 godzin.

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta projektu dyplomowego w formie zwartego opracowania pisemnego, zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszej procedury.

Godziny zajęć przeznaczone na realizację projektu dyplomowego są godzinami kontaktowymi realizowanymi zgodnie z rozkładem zajęć, co oznacza, że student musi zrealizować liczbę godzin przyporządkowaną do tych zajęć określoną w programie studiów.

 B. Procedura realizacji projektu dyplomowego

 I. Wybór tematów

 1. Propozycje tematów projektów dyplomowych przygotowuje koordynator zajęć, który sprawuje również opiekę merytoryczną nad realizowanymi projektami. Opracowując propozycje tematów należy uwzględnić ich związek z efektami kierunkowymi, przy czym tematyka projektów dyplomowych powinna wykraczać poza materiał realizowany na innych zajęciach na studiach I stopnia na danym kierunku.
 2. Liczba tematów zaproponowanych przez koordynatora do realizacji w ramach zajęć Projekt dyplomowy powinna być większa niż liczba studentów, którzy będą je realizować, tak aby zapewnić studentom swobodny wybór tematów.
 3. Zaproponowane przez koordynatora tematy projektów dyplomowych są najpierw zatwierdzane przez kierownika jednostki, z której pochodzi koordynator zajęć, a następnie przez prodziekana odpowiadającego za dany kierunek. Zatwierdzone tematy są podawane do wiadomości studentów najpóźniej na pierwszych zajęciach w semestrze 5.
 4. Studenci dokonują wyboru tematu w ciągu pierwszych dwóch tygodni zajęć w semestrze 5 informując prowadzącego zajęcia o dokonanym wyborze.
 5. Temat wybrany przez studenta jest realizowany w trakcie semestru 5 i 6.
 6. Na wniosek studenta i za zgodą prowadzącego zajęcia dopuszcza się zmianę realizowanego tematu w ramach wolnych zatwierdzonych do wyboru tematów projektów dyplomowych.

 II. Realizacja i zasady zaliczania zajęć

 1. Zajęcia odbywają się w grupach projektowych o liczebność do 15 osób, o ile dziekan wydziału nie zdecyduje inaczej.
 2. Prowadzącym zajęcia Projekt dyplomowy jest nauczyciel akademicki z tytułem co najmniej doktora.
 3. Prowadzący zajęcia, u którego student realizuje projekt dyplomowy sprawuje nadzór nad należytą jakością projektu dyplomowego.
 4. Jeżeli zajęcia w danej grupie projektowej są prowadzone przez kilku nauczycieli w formie naprzemiennej student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach przypisanych do danej grupy projektowej, bez względu na to, u którego nauczyciela realizuje projekt dyplomowy.
 5. Zasady realizacji zajęć i zaliczania przedmiotu Projekt dyplomowy w poszczególnych semestrach określa koordynator/koordynatorzy zajęć w karcie zajęć.
 6. Zaliczenie zajęć Projekt dyplomowy odbywa się zgodnie z zapisami umieszczonymi w karcie przedmiotu oraz przepisami określonymi w Regulaminie studiów.
 7. Projekt dyplomowy przygotowany przez studenta w ramach zajęć:
 • nie jest recenzowany,
 • nie jest sprawdzany z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
 • nie jest zaliczany przed komisją.

III. Archiwizacje projektów dyplomowych

Do archiwizacji opracowanych przez studentów projektów dyplomowych stosuje się obowiązujące na Uczelni przepisy dotyczące archiwizacji prac kontrolnych.

Wymagania dotyczące przygotowania pisemnego projektu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku matematyka

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję