Strona: Projekt inżynierski / Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

logo_jpg32024.jpg

Projekt inżynierski

Procedura realizacji inżynierskiego projektu dyplomowego na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej

 

Procedura  obowiązuje  studentów  studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach inżynieria i analiza danych oraz inżynieria medyczna dla cykli kształcenia 2019/2020, 2020/2021 oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia Inżynierski projekt dyplomowy i Projekt inżynierski.                                       

A. Informacje wstępne

Zajęcia wybieralne Inżynierski projekt dyplomowy realizowane są w ciągu dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria i analiza danych dla cykli kształcenia 2019/2020 oraz 2020/2021 w wymiarze godzinowym:

- semestr 6: 30 godzin,

- semestr 7: 30 godzin.

oraz zajęcia Projekt inżynierski realizowane są w ciągu dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria medyczna dla cykli kształcenia 2019/2020 oraz 2020/2021 w wymiarze godzinowym:

- semestr 6: 30 godzin,

- semestr 7: 45 godzin.

W niniejszej procedurze użyte określenie projekt inżynierski oznaczać będzie zarówno Inżynierski projekt dyplomowy jak i Projekt inżynierski.

Godziny zajęć przeznaczone na realizację projektu inżynierskiego są godzinami kontaktowymi przyporządkowaną do tych zajęć określoną w programie studiów. 

B. Procedura realizacji projektu inżynierskiego

I. Wybór tematów

 1. Propozycje tematów projektów inżynierskich zgłaszają pracownicy jednostek, w których realizowany będzie ten przedmiot. Opracowując propozycje tematów należy uwzględnić ich związek z efektami uczenia się określonymi dla poszczególnych kierunków studiów, aktualną problematykę w tym także sygnalizowaną przez przedsiębiorstwa z szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego.
 2. Liczba zgłaszanych tematów powinna być większa niż liczba studentów, którzy będą je realizować, tak aby zapewnić studentom ich swobodny wybór. Liczbę osób realizujących projekt w danej jednostce oraz liczbę tematów określa prodziekan odpowiedzialny za dany kierunek studiów.
 3. Zaproponowane tematy są najpierw zatwierdzane przez kierownika jednostki, a następnie przez prodziekana odpowiadającego za dany kierunek. Zatwierdzone tematy są podawane do wyboru studentom pod koniec semestru zimowego.
 4. Studenci dokonują wyboru tematów i jednocześnie jednostek w których prowadzone są projekty. Na tej podstawie tworzone są grupy zajęciowe. W przypadku większej liczby studentów niż miejsc dla realizacji projektów w danej jednostce o pierwszeństwie wyboru decyduje prodziekan biorąc pod uwagę średnią ze studiów i aktywność studencką.
 5. Temat wybrany przez studenta jest realizowany w trakcie semestru 6 i 7.
 6. Na wniosek studenta, za zgodą prowadzącego zajęcia dopuszcza się, na każdym etapie realizacji projektu, zmianę realizowanego tematu po zatwierdzeniu nowego tematu przez prodziekana.

 II. Wymogi merytoryczne i redakcyjne projektu inżynierskiego

 1. Projekt inżynierski jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia praktycznego albo dokonaniem technicznym (będącym rozwiązaniem zadania projektowego, konstrukcyjnego, analitycznego, pomiarowego lub informatycznego), prezentującym wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
 2. Celem realizacji przedmiotu jest zdobycie doświadczenia przy rozwiązywaniu zadań zawartych w projekcie inżynierskim oraz umiejętności dokumentowania, opisywania i opracowania uzyskanych wyników. Praca ma charakter projektowy.
 3. Raport z projektu inżynierskiego powinien zawierać opis wykorzystywanych metod, technik i narzędzi prowadzących do realizacji zadania oraz przedstawienie osiągniętych wyników wraz z ich dokumentacją (wykresy, grafiki, zdjęcia, tabele). Powinien zawierać literaturę dotyczącą wiedzy dziedzinowej (książki, podręczniki, czasopisma, strony www).
 4. Pod względem objętości raport powinien liczyć od 10 do 50 znormalizowanych stron formatu A4. Napisany powinien być czcionką o rozmiarze 10-12pt. Numeracja stron powinna być automatyczna. Strona tytułowa powinna być zgodna ze wzorem strony tytułowej Załącznik nr 1.

III. Realizacja i zasady zaliczania zajęć

 1. Zajęcia odbywają się w grupach projektowych o liczebności do 15 osób, o ile dziekan wydziału nie zdecyduje inaczej.
 2. Zaleca się, aby grupy projektowe składały się ze studentów realizujących tematy zaproponowane przez jedną jednostkę.
 3. Studenci są zobowiązani do uczestnictwa w każdym terminie zajęć ich grup projektowych.
 4. Obsadę przedmiotu stanowią pracownicy, których tematy zostały wybrane przez studentów. Poszczególni pracownicy, będący opiekunami tematów w danej grupie zajęciowej prowadzą zajęcia wymiennie, skupiając się w trakcie swoich zajęć na problematyce związanej z ich tematami. Pozostali studenci w tym czasie poszerzają swoją wiedzę o tematykę tych projektów.
 5. Prowadzący zajęcia, u którego student realizuje projekt dyplomowy sprawuje nadzór nad należytą jakością projektu dyplomowego.
 6. Do zaliczenia zajęć z projektu inżynierskiego stosuje się przepisy dotyczące zaliczania zajęć określone w Regulaminie studiów.
 7. Studenci realizujący projekty inżynierskie mają obowiązek opracowania pisemnego raportu z projektu oraz przedstawienia ich w formie prezentacji (przedstawienia uzyskanych wyników) podczas końcowych zajęć projektowych.
 8. Ocenie podlega praca podczas zajęć oraz prezentacja i opracowanie pisemne projektu.
 9. Zaliczenie projektu inżynierskiego odbywa się u prowadzącego, u którego student realizuje projekt dyplomowy.
 10. Ocenę końcową wystawia prowadzący, który był opiekunem studenta.
 11. Do archiwizacji opracowanych przez studentów projektów inżynierskich stosuje się obowiązujące na uczelni przepisy dotyczące archiwizacji prac kontrolnych.
 12. W przypadku niezaliczenia przedmiotu student kierowany jest na powtarzanie roku.
 13. W przypadku studentów powtarzających przedmiot lub wznawiających studia rolę opiekuna projektu inżynierskiego może sprawować poprzedni promotor pracy dyplomowej, a temat pracy dyplomowej może zostać przekształcony w temat projektu inżynierskiego. Student dołączany jest do grupy projektowej, w której
  prowadzącym jest jego poprzedni promotor. Jeżeli takiej grupy nie ma, dołączany jest do wskazanej przez prodziekana istniejącej grupy projektowej.
 14. W przypadku studentów, powtarzających przedmiot lub wznawiających studia, którzy realizowali projekt inżynierski, a począwszy od cyklu 2021/2022 jest realizowana praca dyplomowa, za zgodą dziekana opiekun projektu inżynierskiego może sprawować funkcję promotora pracy dyplomowej, a temat projektu może być przekształcony w temat pracy dyplomowej.

 Procedura opracowana zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 19.10.2021 r.

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję